/
/
/
LOFT (Kesitler Arasını Doldurma)
LOFT (Kesitler Arasını Doldurma)
   LOFT (Kesitler Arasını Doldurma)
   
1.TANITIM 
    Loft komutu, aralarında uzaklık bulunan ve aynı yol üzerindeki  değişik kesitler arasını doldurarak 3D obje haline getirir. Günümüzde Loft objesine en güzel örnek olarak kebapçılarda kullanılan davlumbaz gösterilebilir. Davlumbazın tabanı dikdörtgen, üst tarafı ise daire şeklindedir. Burada dikdörtgen kesitten daire kesite geçiş yapılmaktadır. Böyle bir obje başka komutlarla yapılamamaktadır. Loft objesi için en az iki kesit bulunmalıdır.
    Loft  komutuna aşağıdaki yoldan girilir:   
    ♦ Create panel   ► Geometry  ► Compound Objects ►Object Type ►Loft

    2.LOFT  OBJESİ  ELDE ETME 
    Loft komutunun kullanılabilmesi için 2 adet çizim elemanına ihtiyaç vardır. Bunlardan biri kapalı şekil  (Shape)  diğeri ise kapalı şeklin izleyeceği yoldur (Path). Yol ucu açık düz veya eğri şeklinde olabilir. Loft komutunun uygulanabilmesi için aşağıdaki yol takip edilir: 
    1.Kesitler aynı ekranda oluşturulur. Biz burada Top ekranını kullandık. Rectangle komutuyla 
Şekil  1’ 
 deki ölçülerde bir dikdörtgen ve Circle komutuyla yarıçapı 20 cm olan bir daire oluşturduk. Şekil  2’ de kesitler görülmektedir.
    
          Şekil  1:Parametreler                                    Şekil 2: Kesitler                      

    2. Yol (Path) için Line komutu kullanılarak Front (Ön) ekranınında 90 cm uzunluğunda bir doğru çizelim. Şekil 3’ de Perspective ekranında kesitler ve yol görülmektedir. 
  

        
Şekil 3:Kesitler ve yol     Şekil 4:Oluşturma metodu 

    3. Önce yol
(Path) seçilir ve Loft komutuna ulaşılır. Creation Method (Oluşturma Metodu) (Şekil  4) bölümünden Get Shape (Kesite Git) düğmesine tıklanır ve ekrandan dikdörtgen kesit seçilir. Dikdörtgen kesit  yol boyunca kalınlaştırılır (Şekil 5).
    4. Path Parameters (Yol Parametreleri) alt bölümündeki Path (Yol) kısmında her profil için yol üzerinde başlangıç mesafesi verilir.
    5. Biz Percentage
(Yüzde) seçeneğini seçtik ve kesitlerin yol üzerindeki yerini yüzde olarak belirteceğiz. Distance (Uzaklık) seçeneği seçildiği zaman kesitlerin yeri Path kısmına ölçü değeri yazılır. O zaman kesitlerin yol üzerindeki yerlerin mesafesi uzunluk olarak belirtilir.

 
        Şekil  5: İlk kalınlaştırma                   Şekil  6:Loft objesi “Davlumbaz”

    6. Path kısmına yüzde olarak 10 yazalım. Get Shape  düğmesine tıklayalım ve ekrandan tekrar dikdörtgeni seçelim.  Bu durumda ilk % 10’ luk kısım aynı olacaktır.
    7. Path kısmına yüzde olarak 80 yazalım. Get Shape  düğmesine tıklayalım ve ekrandan daire kesitini seçelim. Sonuç
Şekil  6’ da görüldüğü gibi olacaktır.
    8. Surface Parameters  bölümündeki Smoothing alt bölümündeki onay kutuları temizlenirse obje köşeli olur.
    9. Skin Parameters
(Kabuk Parametreleri) bölümündeki Capping alt bölümünde bulunan Cap Start ve Cap End onay kutuları temizlenirse (Şekil  7) objenin alt üst tabanı açık olur (Şekil 8).
    10. 2D objelerin gizlenmesi için üzerlerine sağ tıklanır. Görüntülenen komut listesinden Hide Selection (Seçimi Gizle) seçilir. Eğer kesit gizlendikten sonra tekrar geri getirilmek isteniliyorsa ekranın boş bir yerinde tekrar sağ tuşa tıklanır ve Unhide All (Hepsini Gizleme) komutu verilir.

 
   Şekil  7:Kabuk Parametreleri                 Şekil 8:Alt ve üst taban açık

    3.KESİTLERİN DÖNDÜRÜLMESİ
    Loft aracıyla kesit objeleri yol üzerine yerleştirildikten sonra şekil istenildiği gibi olmayabilir. Burulmalar meydana gelir. Bu durumda kesitlerin döndürülmesi gerekir. Kesitlerin döndürülmesi için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Loft objesi seçilir ve Modify  butonuna tıklanır.
    2. Modifier List’ in altındaki Loft’ ın sol tarafındaki + işaretine tıklanır ve Shape alt objesi seçilir
(Şekil  9).
    3. Shape Commands (Şekil Komutları) bölümü ekrana yerleşir (Şekil 10). Burada Loft objesini meydana getiren kesitlerin döndürülmesi gerekir. 

 
    Şekil  9:Shape alt objesi       Şekil 10:Şekil komutları                   

    
4. Compare (Karşılaştırma) düğmesine tıklanır. Aynı isimde bir pencere görüntülenir 
(Şekil 11).
    5. Pencerenin sol üst köşesindeki  Pick Shape (Şekle Tıkla)  düğmesine tıklanır. Çizilmiş obje üzerinde kesit çizgileri belirgenleşir. Üzerlerine sırayla tıklanır. Seçilen kesit çizgileri Compare (Karşılaştırma) penceresinde görüntülenir (Şekil 12).

  
        Şekil  11:Compare  
               Şekil 12:Kesit çizgileri ve başlangıç noktaları             

    6. Obje üzerindeki başlangıç noktaları aynı hizaya getirilirse burulma düzelir. Bunun için önce  Rotate  komutunu çalıştıralım. Obje üzerinde ilgili kesit seçilir. Biz daireyi seçtik. Üzerine döndürme gizmosu yerleşir (Şekil 13)
    7. Rotate gizmosunda  uygun eksen çemberi üzeri gelinir ve sol tuş bastırılarak döndürülür. Başlangıç noktası dikdörtgenin başlangıç noktasıyla aynı hizaya getirilir. Bu şekilde burulma düzelir. Döndürme işlemi göz kararıyla da yapılabilir.   


        Şekil 13:Döndürme gizmosu                          Şekil 14:Seçilen obje  

   
4.KESİT ÖLÇÜLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ  ve TAŞINMASI
    Kesit ölçülerinin değiştirilmesi ve taşınması için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Ölçüsü değişecek ve önceden çizilmiş 2D kesit üzerine tıklanır. Ekranın sağ tarafına yerleşen Parameters bölümünden ölçüler değiştirilir.
    2. Ayrıca Loft objesi seçilir ve Modify  butonuna tıklanır. Modifier List’ in altındaki Loft’ ın sol tarafındaki + işaretine tıklanır ve Shape alt objesi seçilir. Obje üzerinde kesit seçilir. Komut stok alanında ismi görüntülenir
(Şekil 14). Biz burada daireyi seçtik. Parameters bölümünden ölçüler yeniden ayarlanır.

     
            Şekil 15:Gizmo                           Şekil 16:Taşıma işleminin seçimi

     3. Kesitler taşınarak model objenin şekli değiştirilebilir. Kesiti taşımak için aşağıdaki sıra takip edilir:
       ♦ 3D obje seçilir ve Modify  butonuna tıklanır. Modifier List’ in altındaki Loft’ ın sol tarafındaki  işarete tıklanır ve Shape alt objesi seçilir.
       ♦ 3D obje üzerinden kesit seçilir. Biz burada daireyi seçtik.
       ♦ Move  komutu aktif yapılır. Seçilen kesit üzerinde Move gizmosu yerleşir
(Şekil 15). 
       ♦ Hangi eksen yönünde taşınacaksa o eksen üzerine gelinir. Mouse ile bastırılarak sürüklenir. Biz burada X eksenini tercih ettik. Taşıma işleminden sonra
Şekil 16’  daki görünüm meydana gelir.

 

SPONSORLAR