/
/
/
ALANI TARA/DOLDUR (Area Hatch/Fill)
ALANI TARA/DOLDUR (Area Hatch/Fill)
1.TANITIM
Kesit komutlarıyla kesit alınmamış yerleri taramak veya doldurmak için kullanılan bir komuttur. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:  
  ♦ Detaylandırma
(Annotation) araç çubuğu üzerindeki  Alanı Tara/Doldur (Area Hatch/Fill)    komut düğmesi üzerine tıklanır (Şekil 1).
  ♦ Ekle Menü►Detaylandırmalar Alanı Tara/Doldur... (Insert Menu Annotations  Area Hatch/Fill…)  yoluyla komuta ulaşılır ve tıklanarak çalıştırılır.


          Şekil 1:”Detaylandırma” araç çubuğu ve “Alanı Tara/Doldur” komut düğmesi

2. ALANLARI TARAMA
Alanları taramak için işlem sırası:
1. Alanı Tara/Doldur (Area Hatch/Fill)  komutu çalıştırılır ve aynı isimde özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 2).


                         Şekil 2:”Alanı Tara / Doldur” özellik yöneticisi

2. Özellik yöneticisinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
  ♦ Özellikler
(Properties) bölümünden tarama şekli seçilir. Tarama (Hatch) seçeneği seçilirse normal tarama yapılır. Katı (Solid) seçeneği seçilirse doldurma tarama yapılır. Hiçbiri (None) seçeneği seçilirse tarama yapılmaz.
    > Tarama (Hatch) kısmından malzemenin cinsine göre tarama deseni seçilir. Çelik malzemeler için ANSI31 veya ISO (Steel) kullanılır.
    Tarama Deseni Ölçeği (Hatch Pattern Scale)   kısmına tarama ölçeği girilir. Normal değer 1’ dir. Seyrekleştirmek için 0.5 gibi birden küçük sayılar girilir. Sıklaştırmak için 1.5, 2 gibi birden büyük sayılar girilir. En iyi ölçek denenerek bulunur.
    >Tarama Deseni Açısı (Hatch Pattern Angle)  kısmına tarama açı değeri girilir. 0 derece normalde günlük hayatta kullandığımız 45 dereceye karşılık gelir.
  ♦ Taranacak Alan (Area to Hatch) bölümünde tarama alanının tipi seçilir.
    >Bölge (Region), seçeneği seçilirse taranacak alanın içine tıklanır.
    >Sınır (Boundary)  seçeneği seçilirse taranacak alanın sınırları tek tek seçilir.
   Taranacak alan üzerinde bir yer seçilir ve Tamam düğmesine tıklanarak işlem gerçekleştirilir (Şekil 3).  


             Şekil 3:”ISO Steel”, ZigZag ve “Katı” tarama desenleriyle tarama

   Taramada dikkat edilecek husus makine parçası taramalarında tarama çizgilerinin objenin kenarlarına paralel olmamasıdır. Bundan dolayı değişik açılar kullanılabilir. Şekil 4’ de değişik tarama çeşitleri görülmektedir.


                         Şekil 4:Tarama çeşitleri

SPONSORLAR