/
/
/
DOORS (Kapılar)
DOORS (Kapılar)
   DOORS (Kapılar)
    1.TANITIM
    Doors, 3ds Max programı içinde bulunan hazır kapıları çizmek için kullanılan bir komuttur. Pivot, Sliding, BiFold olmak üzere 3 çeşit hazır kapı çizimi vardır.
    Kapı çizimlerine aşağıdaki yollardan ulaşılır:
    ♦ Create panel ►Geometry ►Doors
    ♦ Create menu ►AEC Objects ►Pivot Door, Sliding Door, BiFold Door

    2.PIVOT (Dönme Merkezli- Menteşeli)
    Dönme merkezli yani menteşeli kapı çizmek için Doors ► Pivot komut düğmesi üzerine tıklanır. Ekranın sağ tarafında görüntülenen bölümlerde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
    1. Creation Method 
(Oluşturma Metodu) bölümünden çizim metodu seçilir (Şekil 1).
     ♦ Width/Depth/Height
(Genişlik/Derinlik/Yükseklik) seçeneği seçilirse, mouse önce ekranın herhangi bir yerine tıklanır. Sol tuş basılı tutulur ve  X ekseni yönünde sürüklenerek  genişlik alınır sol tuş serbest bırakılır (1). Sonra Y yönünde derinlik alınır ve sol tuş tıklanır (2). En son mouse Z yönünde sürüklenerek yükseklik alınır ve tekrar sol tuş tıklanır (3) ve kapı çizimi yapılır (Şekil 2).
     ♦ Width/Height/Depth  (Genişlik/Yükseklik/Derinlik) seçeneği seçilirse yukarıda belirtildiği gibi önce genişlik, sonra yükseklik ve hemen ardından derinlik alınır. 

      
    Şekil 1:Oluşturma metotları              Şekil  2:Kapı                     Şekil  3:Parametreler

    2. Parameters  (Parametreler) bölümünde (Şekil 3) aşağıdaki genel ayarlar yapılır.
      ♦ Height
(Yükseklik) kısmına kasa yükseklik değeri girilir.
      ♦ Width
(Genişlik) kısmına kasa genişlik değeri girilir.
      ♦ Depth
(Derinlik) kısmına kasa derinlik değeri girilir.
      ♦ Double Doors
(Çif  Kapılı) onay kutusu işaretlenirse kapı çift kanatlı olur (Şekil 4).
      ♦ Flip Swing (Açılma Yönü) onay kutusu işaretlenirse tek kanatlı kapılarda dönüş yönü değişir.
      ♦ Flip Hinge
(Menteşe Yeri) onay kutusu işaretlenirse menteşenin yeri kasanın karşı tarafına geçer.
      ♦ Open
(Aç) kısmına girilen açı değeri kadar kapı açılır.
    3. Frame  
(Çerçeve) alt bölümünde kapı kasasının ölçüleri ayarlanır.
      ♦ Create Frame
(Çerçeve Oluştur) onay kutusu işaretlenirse kapının kasası görünür. Onay kutusunun işareti kaldırılırsa sadece kapı kanatları görünür (Şekil 5).
      ♦ Width (Genişlik) kısmına kasanın malzeme genişliği değeri girilir.

 
    Şekil 4:Çift kanatlı                   Şekil 5:Kanat             Şekil 6:Kanat Parametreleri       

       ♦ Depth (Derinlik) kısmına kasanın duvardan sonraki çıkıntı değeri girilir.
       ♦ Door Offset  
(Kapı Mesafesi) kısmına kapının açılan kanadının kasanın içine doğru olan mesafe değeri girilir.

    4. Leaf  Parameters (Kapı Kanadı Parametreleri) bölümünde kapı kanadıyla ilgili ayarlar yapılır ve şunlardır (Şekil 6):
       ♦ Thickness (Kalınlık) kısmına kapı kanadının kalınlık değeri girilir.
       ♦ Stiles/Top Rail  kısmına dikey ve üst turnike kalınlık değeri girilir.
       ♦ Bottom Rail kısmına alt turnike kalınlık değeri girilir.
       ♦ Panels Horiz  kısmına kapı kanadının  yatay  bölüntü (panel)  sayısı girilir.
       ♦ Panels Vert kısmına kapı kanadının  dikey  bölüntü (panel)  sayısı girilir.
       ♦ Muntin kısmına paneller arasındaki kısmın genişlik değeri girilir.
Şekil 7’ de kapı kanadının bölüntüleri görülmektedir.

    
            Şekil 7:Kapı                        Şekil 8:Panel bölümü  

  5. Panels kısmında cam ve diğer kısımların ayarları yapılır (Şekil 8).
      ♦ None (Hiçbiri) işaretlenirse kapı kanadı panelsiz düz olur (Şekil 9).
      ♦ Glass (Cam) işaretlenirse Thickness kısmına cam kalınlık değeri girilir.

    
        Şekil 9:Düz kanat             Şekil 10:Pahlı  panel               Şekil 11:Kapı

       ♦ Beveled (Eğimli Kalınlık) işaretlenirse hemen altındaki parametreler aktif olur ve panel pahlı olur. Bu parametrelere değişik değerler verilerek camsız kapı modelleri oluşturulur (Şekil 10). Başka bir kapı modeli Şekil 11’  de görülmektedir.
          > Bevel Angle
(Pah Açısı) kısmına orta kısımdaki elemanların köşelerine kırılan pahın açı değeri girilir.
          > Thickness 1
(Kalınlık 1) kısmına, panelin dışına doru kalınlık değeri girilir.
          > Thickness 2
(Kalınlık 2) kısmına, eğimin başladığı yerden dışarı doru kalınlık değeri girilir.
          > Middle Thick
(Orta Kalınlık) kısmına panelin orta kısmının kalınlık değeri girilir.
          > Width 1
(Genişlik 1) kısmına, eğimin başladığı yerden genişlik değeri girilir.
          > Width 2
(Genişlik 2) kısmına, panelin iç kısmının genişlik değeri girilir.

    3. SLIDING (Sürgülü)
    Sürgülü kapı (Şekil 12)  çizmek için Doors ►Sliding araç düğmesi üzerine tıklanır. Ekranın sağ tarafında görüntülenen bölümlerde düzenlemeler yapılır. Parametrelerin büyük çoğunluğu Pivot kapı çeşidiyle aynıdır. Biz burada farklı kısımlarını belirteceğiz.
    1. Parameters  bölümünde farklı olarak aşağıdaki düzenleme  yapılır:
       ♦ Flip Front Back onay kutusu işaretlenirse sürgüler yer değiştirir. Yani öndeki sürgü arkaya, arkadaki sürgü öne geçer.
       ♦ Flip Side onay kutusu işaretlenirse sürgüler kasanın karşı tarafına geçer.

  
             Şekil 12:Sürgülü kapı                           Şekil 13:Katlamalı kapı

   4.BIFOLD (Katlamalı)
   Katlamalı kapı (Şekil 13) çizmek için Doors ►BiFold komut düğmesi üzerine tıklanır. Ekranın sağ tarafında görüntülenen bölümlerde düzenlemeler yapılır. Parametrelerin tamamı Pivot kapı çeşidiyle aynıdır.

 

SPONSORLAR