/
/
/
TEKNİK RESİMDE YAZILAR
TEKNİK RESİMDE YAZILAR
  1.TANITIM ve ÖZELLİKLERİ
  Teknik Resim’ de kullanılan yazılar TS 10841 EN ISO 3098-2 / 05.03.2002 numaralı standart ile düzenlenmiştir. Bu standart, teknik resim ve ilgili dökümanlarda kullanılan latin alfabesini, rakamları ve işaretleri kapsar. Bu standart öncelikle şablonla yazılan yazılar için geçerlidir. Bununla beraber serbest elle yazılan yazılar için veya diğer uygun metotlarda da kullanılabilir. 
  Teknik Resim’ de kullanılan yazıların özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
  1. Teknik Resim’ de kullanılan yazılar sade ve süslü olmamalıdır. Yanlış anlamaya meydan vermemelidir.
  2. Resmin tamamında kullanılan yazılar aynı karakterde olmalıdır.
  3. Mikrofilm ve fotoğrafik çoğaltmalarda harf ve sayılar arasındaki boşluklar en az çizgi ve yazı kalınlığının iki katı olmalıdır.
  4. Küçük veya büyük harflerde çizgi kalınlığı aynı olmalıdır.
  5. Kalınlıkları farklı olan komşu yazılar arasındaki boşluk, kalınlığı fazla olan yazı kalınlığının iki katı olmalıdır.
  6. İki harf veya rakam arasındaki boşluk, yerden kazanmak için yarıya düşürülebilir. 
  7. Yazıların yüksekliği resmin büyüklüğüne göre ayarlanır. A4 ve A3 büyüklüğündeki resimler için yazı yüksekliği 2.5, 3 mm, A2, A1 ve A0’ larda 4 veyamm alınabilir. Yazı kalınlığı yazı yüksekliğine göre ayarlanır.

  2. YAZI ÇEŞİTLERİ
  1.Yazılar dik ve eğik olmak üzere ikiye ayrılır. Eğik yazılar sağ tarafa 15°,  yatayla 75° açı yaparlar (Şekil 1).


                                Şekil 1:Dik ve eğik yazı çeşitleri

  Şekil 2’ de dik ve eğik yazılar topluca görülmektedir. Şablon yazısı dediğimiz bu yazılar sade ve süsü olmayan yazılardır. Bilgisayar programlarındaki ISOCPEUR yazı tipi şablon yazılarıdır. Ayrıca Arial tipi ve benzeri yazılarda Teknik Resim’ e uygun yazılardır.


                               Şekil 2:Dik ve eğik yazıların topluca gösterilişi

  2. Yazılar çizgi kalınlıklarına göre A ve B tipleri diye ikiye ayrılır. A tipi yazılarda çizgi kalınlığı yazı yüksekliğinin 1/14’ ü kadardır. B tipi yazılarda çizgi kalınlığı yazı yüksekliğinin 1/10’ ü kadardır. A tipi yazıların çizgi kalınlığı B tipi yazıların çizgi kalınlığından daha azdır.

  3.YAZI BOYUTLARI
  Büyük harf yazı yükseklikleri standart olarak 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14 ve 20 mm olarak tespit edilmiştir. Yazıların ana ölçüleri sembolik olarak Şekil 3’ de görüldüğü gibi gösterilir.


                          Şekil 3:Yazıların sembolik olarak ölçülendirilmesi

  h=Büyük harf yüksekliği                              a=Harfler arasındaki boşluk
  b=Satırlar arasındaki normal aralık             c=Küçük harf yüksekliği
  d=Yazı çizgi kalınlığı                                    e=İki kelime arasındaki boşluk
  f=Satır çizgisinin altına taşan ölçü

  Şekil 4’ de A-tipi standart yazıların boyutları görülmektedir.


                                   Şekil 4:A-tipi standart yazıların boyutları

  Şekil 5’ de B-tipi standart yazıların boyutları görülmektedir.


                                    Şekil 5:B-tipi standart yazıların boyutları
  4. YAZI YAZMA KURALLARI
  Elde yazı yazmak için herkes kendine göre bir yol izleyebilir. El becerisinin gelişmesinde  yazı yazma önemli bir yer tutar. Daha önce de söylediğimiz gibi yazılar sade ve süsü olmamalıdır. Büyük ve küçük harflerin yazılmasında fazla bir fark yoktur. Şekil 6’ da büyük harf ve rakamların tavsiye edilen yazım sıraları gösterilmektedir.


                             Şekil 6:Harf ve rakamların tavsiye edilen yazım sıraları

  Yazılar yazılırken aşağıdaki kurallar uygulanır.
  1. Harf ve rakamların şekillerinin iyi bilinmesi gerekir.
  2. Yapım resimlerinde elle yazı yazılırken yazıların aynı büyüklükte olması için yardımcı çizgiler çizilebilir. Çizgileri çizmek için delikli gönyeler yapılmıştır.
  3. Eğik yazılar için 75° lik açıda birkaç tane eğik çizgi çizilebilir.
  4.
Yazı şablonları yukarıda anlattığımız standart yazı ölçülerine göre yapılmaktadır. Yazı şablonları ile yazı yazmak için rapido dediğimiziz yazı ve çizim kalemleri kullanılır.
  5. Elle yazı yazarken HB ve B kalemleri kullanılır.

 

SPONSORLAR