AYARLI MAFSAL
   "AYARLI MAFSAL" ÇİZİMİ 
   1.TAVSİYE EDİLEN KOMUTLAR 
   Şekil 1’ de görülen 2 boyutlu “Ayarlı Mafsal” resmini çizebilmek için tavsiye edilen  komutlar aşağıda listelenmiştir:
   ♦ LINETYPE
(Çizgi Tiplerinin Yüklenmesi), LINEWEIGHT (Çizgi Genişliği),
   ♦ LINE (Çizgi), LTSCALE (Çizgi Tipi Ölçeği) , CIRCLE (Daire),
   ♦ OSNAP MODES (Nokta Yakalama Modları), LENGHTEN (Uzunlukları Değiştirme),
   ♦ OFFSET (Öteleme), TRIM (Budama), SAVE (Kaydet),  FILLET (Köşeleri Yuvarlatma).
   ♦ ARC (Yay),  MATCHPROP (Eşleme), DIMENSION  (Ölçülendirme),
    Komutlarla ilgili daha fazla bilgiler için ilgili konular tekrar gözden geçirilmelidir.


                             Şekil 1:Çizimi yapılacak “AYARLI MAFSAL”

    2.EKSEN ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ
     Eksenleri çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:       
     1. Center
(Merkez) çizgi tipi çizim dosyasına daha önce anlatıldığı gibi önceden yüklenir. Yüklenen çizgi tipini görmek için komut şeridindeki Properties paneli üzerindeki Linetype  (Çizgi Tipi)  bölümü kullanılır.
     2. Center çizgi tipi seçilerek aktif yapılır.
     3. Line komutu kullanılarak yatay ve dikey referans eksenleri çizilir
(Şekil 2).

 
      Şekil 2:Referanas eksenler                          Şekil 3:Diğer eksenler

    4. Offset komutuyla b ekseni sol tarafa önce 15 mm, 46mm ve 54 mm ötelenir. Yine Offset komutuyla a ekseni alt tarafa 30 mm ötelenir (Şekil 3). Uzun eksenlerin boyları Break komutuyla kısaltılır.
    5. 20°lik düz ekseni çizmek için için Line komutu kullanılır ve aşağıdaki sıra takip edilir.
       ♦ En sağdaki dikey ve yatay düz eksenlerin kesim yeri başlangıç noktası kabul edilerek yatay eksene 20° derece açı yapacak şekilde belli bir uzunlukta (tahmini 120 mm) çizilir. AutoCAD açı alma sistemine göre 180°+20°=200° veya -160°  (180-20) alınmalıdır.
       ♦ Line komutu çalıştırılır
          Command:LINE
                                                
       ♦ Doğrunun başlangıç noktası için en sağdaki yatay ve dikey düz eksenlerin kesim yeri INTersection 
nokta yakalama moduyla yakalanır.
          Specify first point:INT
            (P1)                    
          (Başlangıç noktasını belirtiniz)     
       ♦ Bitiş noktası için açılı koordinat yazılır.
          Specify next point or [Undo]: @120 < 200
      (P2)
       ♦ Komutu sonlandırmak için Enter tuşuna basılır ve açılı eksen çizilir
(Şekil 4).
         Specify next point or [Undo]:             (Komutu sonuçlandırmak için)

 
         Şekil 4:Açılı ve düz eksenler                     Şekil 5:Dairesel eksen parçası

    6. Dairesel ekseni çizmek için Circle komutunun Center, Radius seçeneği kullanılır. Dairenin merkezi için en sağdaki yatay ve dikey düz eksenlerin kesim yeri INTersection  nokta yakalama moduyla yakalanır. Dairesel ekseni kırmak için Break komutu kullanılır ve işlem için aşağıdaki sıra izlenir:
       ♦ Break komutu çalıştırılır.      
          Command:BR
 
       ♦ Kırmanın başlayacağı yere tıklanır.        
          Select object:P1
       ♦ Kırmanın biteceği yere tıklanır ve işlem tamamlanır
(Şekil 5).        
          Specify second break point or [First point]:P2

   3.DAİRE ve YAYLARIN ÇİZİMİ
    Daire ve yaylar Circle (Daire) komutuyla tam daire olarak çizilirler. Dairelerin merkezleri için eksenlerin kesim yerleri INTersection  nokta yakalama moduyla yakalanır. Komutun kullanımı daha önce anlatıldığı gibidir  (Şekil 6).

 
               Şekil 6:Dairelerin çizimi                               Şekil 7:Teğet çizgiler  

    4.SAĞ TARAFTAKİ KANALIN ve ÇEVRESİNİN ÇİZİMİ
     Kanalın ve çevresinin oluşturulması için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Sağ taraftaki dairelerin tepe noktaları Line
(Çizgi) komutuyla teğet çizgilerle birleştirilirler (Şekil 7).
    2. Trim (Budama) komutuyla dairelerin fazla kısımları budanırlar. Budama yapabilmek için Trim komut düğmesine tıklanarak çalıştırılır. Boşlukta sağ tuş yapılır. Sol tuşla budanacak yerlere tıklanılır  (Şekil 8).

  
      Şekil  8:Kanal ve çevresi                            Şekil 9:Sol taraftaki yaylar

   5.SOL TARAFTAKİ EĞRİ KANALIN ve ÇEVRESİNİN ÇİZİMİ
   Sol taraftaki dairelere teğet yaylar çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
   1. Arc komutu çalıştırılır.
       Command:ARC 

    2. Arc komutunun Center seçeneği için klavyeden C yazılıp Enter tuşuna basılır.
       Specify start point of arc or [Center]:C

    3. Yayın merkez noktası tıklanır.
        Specify center point of arc:P1
    4. Yayın başlangıç noktası tıklanır.
        Specify start point of arc:P2

    5. Yayın bitiş noktası tıklanır ve teğet yay çizilir. Tüm yaylar aynı metotla çizilir
(Şekil 9).
        Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:P3
    6. Trim komutuyla dairelerin fazla kısımları budanır
(Şekil 10).

 
            Şekil 10:Sol taraftaki kanal                                           Şekil 11:İç teğet yaylar

    6.İÇ TEĞET YAYLARIN ve TEĞET DOĞRUNUN ÇİZİMİ
    1. R10, R14 ve R26 iç teğet yayları çizmek için Fillet komutu kullanılacaktır. İşlem sırası aşağıya çıkarılmıştır:
       ♦ Fillet
 komutu çalıştırılır.
          Command:F

       ♦ Yarıçap  için Radius seçeneği kullanılır. Klavyeden R yazılır ve Enter tuşuna basılır.
            Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: R

       ♦ Yarıçap değeri klavyeden girilir ve Enter tuşuna basılır.
            Specify fillet radius <14.0000>: 26

       ♦ Birinci obje seçilir.
          Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:P1
       ♦ İkinci obje seçilir ve işlem sonuçlandırılır
(Şekil 11).
            Select second object or shift-select to apply corner:P2
    2.
Teğet doğruyu çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
       ♦ Line komutu çalıştırılır.
          Command:L 

       ♦ Doğrunun başlangıç noktası için Tangent
(Teğet) yakalama modu kullanılır ve birinci obje seçilir.
          Specify first point:TAN
        (P1)
       ♦ Doğrunun bitiş noktası için yine Tangent yakalama modu kullanılır ve ikinci obje seçilir.
          Specify next point or [Undo]:TAN
   (P2)
       ♦ Komutu sonlandırmak için Enter tuşuna basılır ve işlem sonuçlandırılır
(Şekil 12).
          Specify next point or [Undo]:

 
             Şekil 12:Teğet doğru                                     Şekil 13:Parçanın bitmiş durumu

    7.DİĞER İŞLEMLER
     1. Trim komutuyla R22 dairenin fazla kısımları budanır.
     2. Eksenler hariç diğer çizgiler 0.5 mm genişliğinde kalınlaştırılır. Kalınlaştırmanın nasıl yapılacağı daha önceden anlatılmıştır.
     3. Uzun eksenlerin boyları Lenghten
(Uzunlukları Değiştirme) komutunun Dynamic seçeneğiyle kısaltılırlar. 
     4. Uygun ölçülendirme komutları kullanılarak resim ölçülendirilir ve çizim tamamlanır
(Şekil 13).

 

SPONSORLAR