/
/
/
TEĞET DOĞRULARLA OBJE ÇİZİMİ
TEĞET DOĞRULARLA OBJE ÇİZİMİ
   "TEĞET DOĞRULARLA OBJE" ÇİZİMİ
   1.TAVSİYE EDİLEN KOMUTLAR
    Şekil 1’ de görülen 2 boyutlu teğet doğrularla obje çizimi için tavsiye edilen komutlar:
     ♦ LINE
(Çizgi), LINEWEIGHT (Çizgi Kalınlığı), DIMLINEAR (Düz Ölçülendirme)
     ♦ CIRCLE (Daire),  DIMRADIUS (Yarıçap Ölçülendirme), LINETYPE (Çizgi Tipi)
     ♦ DIMDIAMETER (Çap Ölçülendirme)


                     Şekil 1:Çizimi yapılacak teğet objeler

   2.YAYLARIN DAİRE OLARAK ÇİZİMİ
    Şekil 1’ deki çizimi incelediğimizde dairelere teğet doğruların olduğu görülmektedir. Bu çizimden amacımız teğet çizimlerin nasıl yapılacağını anlatmaktır. Makine resmi çizimlerinde teğet çizimler büyük öneme sahiptir. Bundan dolayı her türlü teğet çizimlerin iyi bilinmesi gerekmektedir.
    Çizim için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. AutoCAD açılış ölçüsünü düzeltmek için Zoom komutunun All seçeneği kullanılır. Komut satırından kullanımı aşağıdaki gibidir:
    Command:Z

    Specify corner of window, enter a scale factor (…), or [All/..] : A
    2. Bu çizimde önce eksenler çizilir. Bundan dolayı eksen çizgisi yüklenmelidir. Eksen çizgisi yüklemek için aşağıdaki sıra takip edilir:
       ♦ Linetype komutu çalıştırılır.
          Command:LINETYPE

       ♦  Linetype Manager
(Çizgi Tipi Yöneticisi) diyalog kutusu ekrana gelir. Buradan Load (Yükle) komut düğmesine tıklanır (Şekil 2).


                                                   Şekil 2:Çizgi Tipi yöneticisi

      ♦ Load or Reload Linetypes (Çizgi Tiplerini Yükle veya Yeniden Yükle) diyalog kutusu ekrana gelir. Buradan CENTER2 seçilir. OK (Tamam) düğmesine tıklanarak diyalog kutusu kapatılır (Şekil 3).


                                           Şekil 3:Çizgi tipleri

      ♦ Linetype Manager diyalog kutusuna geri dönülür. Diğer çizgilerin yanında eksen çizgisi görüntülenir (Şekil 4). OK düğmesine tıklanarak diyalog kutusu kapatılır.


                                                        Şekil 4:Yüklenen çizgi tipi

      ♦ Yüklenen çizgi tipleri Properties panelinin Linetype kısmında görüntülenir (Şekil 5)

 
                Şekil 5:Properties paneli               

    3. Durum çubuğu üzerindeki Object Snap  düğmesi aktif yapılarak nokta yakalamaları otomatik hale getirilir. Ayarlarla ilgili  Object Snap konusuna bakılmalıdır.
    4. Bu çizimde önce eksenler çizilir. a ve b eksenlerini çizmek için önce Properties panelinden CENTER2 çizgi tipi üzerine tıklanarak aktif yapılır. Line komutuyla göz kararı bir yatay bir dikey doğru çizilir
(Şekil 6).

 
                        Şekil 6:Yatay ve dikey eksenler

    5. Offset komutuyla b ekseni iki tarafa 54 mm öteleme yapılarak c ve d eksenleri elde edilir (Şekil 7)

 
                     Şekil 7:Eksenler                             

     6. Teğet çizimlerinde yaylar tam daire olarak çizilirler. Çünkü teğet geçecek noktayı biz tam olarak bilemeyiz. Teğet noktaları program kendisi bulup yakalamaktadır. Şeklin tam ortasındaki g ve h yayları aynı direnin parçalarıdır. Şeklin tam ortasındaki yayları temsilen çapı 60 olan daire Circle komutunun Center, Radius seçeneğiyle yarıçapı 30 olarak çizilir (Şekil 8). İki eksenin kesim yerini yakalamak için Intersection  modu kullanılır.


                    Şekil 8:Çapı 60 olan daire

     Not: Yakalama modları otomatik yakalamıyorsa ilgili mesaja modun ilk üç harfi yazılıp Enter tuşuna basılır. Bu kural AutuCAD çizimlerinin tamamında kullanılır. Uygulama aşağıdaki gibidir.
     Command:CIRCLE

     Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: int 
    7. Her iki uçtaki R13 yayları da yarıçapı 13 olan daireler olarak çizilirler
(Şekil 9). Yukarıda anlattığımız daire çizme kuralı burada da aynen kullanılır.

 
             Şekil 9:R13 ölçüsündeki daireler               

   3.TEĞET DOĞRULARIN ÇİZİMİ
    Çizimimizde dört adet teğet doğru vardır. Hepsinin çizim kuralı aynıdır. Teğet doğruları çizmek için Tangent   (Teğet) yakalama modu kullanılır.
    Teğet doğruları çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir.
    1. Line komutu çalıştırılır.
        Command:LINE

    2. Genelde birinci objeyi teğet yakalayamıyor. Bundan dolayı mesajın sonuna tan yazılıp Enter  tuşuna basılır. Sonra dairelerden biri üzerine gelinir ve teğet geçecek yere yakın yere tıklanır.
       Specify first point: tan
   (P1)
    3.
İkinci daireyi bazen teğet yakalayabiliyor. Eğer yakalamazsa mesajın sonuna tekrar tan yazılıp Enter  tuşuna basılır. İkinci daire üzerine gelinir ve teğet geçecek yere yakın yere tıklanır ve teğet doğru çizilmiş olur
(Şekil 10). Komuttan çıkmak için Enter tuşuna basılır.
       Specify next point or [Undo]: tan
    (P2)

   
                  Şekil 10:Teğet doğru çizimi

    4. Diğer teğet doğrularda aynı yöntemle çizilirler  (Şekil 11). 

 
                Şekil 11:Teğet doğrular                    

       Trim komutuyla fazla kısımlar budanır (Şekil 12).


        Şekil 12:Budama işleminin sonucu

    5. Çapı 26 ve çapı 12 olan daireler Circle komutunun Center, Diameter (Merkez, Çap) seçeneğiyle çizilirler (Şekil 13). İki eksenin kesim yeri Intersection (Kesişim)  moduyla yakalanır.

 
                     Şekil 13:Daireler    

    6. Eksenle hariç çizimin tamamı kalınlaştırılır. Yayla Radius , daireler Diameter eksenler arası Linear ölçülendirme komutlarıyla ölçülendirilirler.
Şekil 14’ de çizimin bitmiş durumu görülmektedir.


                   Şekil 14:Çizimin bitmiş durumu

 

SPONSORLAR