/
/
/
CİSİMLERİN GÖRÜNÜŞLERİ-1
CİSİMLERİN GÖRÜNÜŞLERİ-1
  1. STANDART ÜÇ TEMEL GÖRÜNÜŞ
  Standart temel görünüşler genelde üç adettir. Bunlar Ön, Üst, Sol Yan görünüşlerdir. Parçanın şekli dikkate alınarak ön görünüşü seçme hakkı bize aittir. Teknik Resim’ in temeli görünüş çıkarmadır. Görünüşler yeterli ve doğru olarak çıkarıldıktan sonra ölçülendirme ve kesit alma gibi diğer konular ilave edilir. Biz burada basitten zora doğru bir yol izleyeceğiz.
  Şekil 1’ de gösterilen prizmanın üç görünüşünü çıkarmak için aşağıdaki yol izlenir:
  1. Işık kaynağından gelen paralel ışınlar parçamızın A yüzeyinin köşelerinden geçerek Alın İzdüşüm Düzlemi’ ne  dik olarak olarak ulaşır. Parçamızın gri renkli A yüzeyi iz düşüm düzlemine paralel olduğundan gerçek büyüklükte bir görüntü oluşur (Şekil 2).  

 
       Şekil 1:Görünüşü çıkarılacak parça                            Şekil 2:Ön görünüş

  2. Şimdide üst görünüşü oluşturalım. Işık kaynağından gelen paralel ışınlar parçamızın B yüzeyinin köşelerinden geçerek Yatay İzdüşüm Düzlemi’ ne  dik olarak olarak ulaşır. Parçamızın kahverengi renkli B yüzeyi iz düşüm düzlemine paralel olduğundan gerçek büyüklükte bir görüntü oluşur (Şekil 3). Ön ve Üst görünüş aynı hizada olacağından Ön görünüşten taşıma çizgileri çizilir.
  3. Şimdide sol yan görünüşü oluşturalım. Işık kaynağından gelen paralel ışınlar parçamızın sol tarafından C yüzeyinin köşelerinden geçerek Profil İzdüşüm Düzlemi’ ne  dik olarak olarak ulaşır. Parçamızın kahverengi renkli C yüzeyi iz düşüm düzlemine paralel olduğundan gerçek büyüklükte bir görüntü oluşur (Şekil 4). Yan görünüş Ön görünüşün hizasında olacağından Ön ve Üst görünüşlerden taşıma çizgileri çizilir.
  Not:Görünüşlerde görünen kenar çizgileri sürekli kalın çizgidir ve genellikle 0.5 mm kalınlığındadır.

 
           Şekil 3:Ön ve üst görünüş                Şekil 4:Ön, Üst ve Sol Yan görünüşler

  2.GÖRÜNMEYEN KENARLARIN ÇİZİMİ
  Daha önceki konularda belirttiğimiz gibi ön görünüşü seçme hakkı bize ait olup sol yan ve üst görünüşler kurallara göre yapılır. Şekil 5’ de görünüş çıkarmada aşağıdaki kurallar uygulanmıştır:
  1. Ön görünüş bakış doğrultusuna göre çizilmiş ve 1 numaralı yüzeyin görünüşü oluşturulmuştur.
  2. Üstten görünüş için bakış alındığında 2 ve 3 numaralı yüzeyler görünür. Üst görünüşte yüzeylerin sınırı kalın çizgiyle belirtilir.
  3. Sol yan görünüş için kural gereği 4 numaralı yüzeyden bakış alındığında 3 numaralı yüzey arka tarafta kalmaktadır. Bundan dolayı 3 numaralı yüzeyin kenarı sol yan görünüş de  kesik çizgiyle çizilir.
  Not:Kesik çizgi ince çizgidir ve kalınlığı 0.35 mm’ ye kadar alınabilir. 


                                           Şekil 5:Görünüşler ve görünmeyen kenar

  3.SİLİNDİRİK PARÇALARIN GÖRÜNÜŞLERİ
  Silindirik parçaların (Şekil 6) görünüşlerini çıkarmak için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
  1. Açık Epür çizgileri çizilir (Şekil 7). A harfi Alın, Y harfi Yatay ve P harfi Profil izdüşüm düzlemlerini temsil eder.

 
    Şekil 6:Silindirik parça ve bakışlar                         Şekil 7:Açık epür

  2. Üst görünüş yönünden bakıldığında şeklimizin tabanı daire olarak görünür. Bizde çizime üst görünüşten başlayacağız. Daire ve yay olan çizimlerde önce dikey ve yatay eksen çizgileri çizilir. İki eksenin kesim yeri kabul edilerek daireler çizilir. Bu uygulamada iki adet daire vardır (Şekil 8).
  Not: Eksen çizgileri Noktalı Kesik İnce Çizgi’ dir ve kalınlığı en fazla 0.25 mm olan ince çizgidir. AutoCAD ve SolidWorks çizim programları bu eksenleri bize hazır sunmaktadır. Şeklin büyüklüğüne göre sıklığı ayarlanabilmektedir.

 
              Şekil 8:Üst görünüş                            Şekil 9:Silindiri görünüşleri

  3. Paralel izdüşüm de silindirik parçaların Ön ve Sol Yan görünüşleri dikdörtgen şeklinde görünür. Dikdörtgenin taban kenarı dairenin çapına eşittir. Dikdörtgenin yüksekliği silindirin yüksekliği kadardır (Şekil 9).
  4. Dikkat edildiyse silindirin içinde yine silindirik bir delik bulunmaktadır. Bu deliğin üst görünüşü daire diğer görünüşleri dikdörtgendir. Dışarıdan baktığımızda bu delik görünmez. Bu deliğin varlığını ön ve yan görünüşlerde belli etmek için kesik çizgi kullanılır.
  5. Taşıma çizgileri sürekli ince çizgidir ve kırmızı renkle belirtilmiştir. Eksen çizgileri yine eksen çizgisi olarak taşınır. Tabanı daire olduğundan silindirik parçaların dikdörtgen görünüşlerinin tam ortasına ve uzunlamasına eksen çizgisi çizilir. Kural gereği eksen çizgilerinin uçları ana kenarlardan yaklaşık 3 mm dışarıda olur.
  6. Bu uygulamamızda Ön ve Yan görünüşler aynıdır. Bunları öğretim amaçlı anlattık. Gerçekte Ön ve Üst görünüşler yeterlidir. Konular iyice kavranıldıktan sonra epür çizgileri ve taşıma çizgileri silinir. Kalan görünüşler ölçülendirilir ve kullanılır (Şekil 10). Şekil 11’ de tabanı çokgen olan bir parça, iki görünüşle ifade edildiği görülmektedir.

    
      Şekil 10: Görünüşler            Şekil 11:Görünüşler              Şekil 12:Görünüşler

  4.KONİ ve KÜRE’ nin GÖRÜNÜŞLERİ
  1. Şekil 12’ de alt ve üst tabanı daire olan kesik koninin üst görünüşü daire, ön ve yan görünüşleri aynı olup kesik koni şeklindedir. Bundan dolayı parçayı ifade etmek için silindirik parçalarda olduğu gibi ön ve üst görünüşleri yeterlidir.
  2. Küre şeklindeki bir parçanın (Şekil 13) tüm görünüşleri daire şeklindedir (Şekil 14). Gerçekte küre tek görünüşle ifade edilir. Ölçülendirmede çap işaretinin önüne kolay anlaşılsın diye Küre kelimesi yazılır. Uluslararası terim olarak çap işaretinin önüne S harfi ilave edilir. S harfi Sphere (Küre) kelimesinin baş harfidir.

    
              Şekil 13:Küre                 Şekil 14:Kürenin görünüşleri    Şekil 15:Ölçülendirme
 

SPONSORLAR