/
/
/
MIRROR (Aynalama – Simetri Alma)
MIRROR (Aynalama – Simetri Alma)
   MIRROR (Aynalama-Simetri Alma)
   
1.TANITIM
    Mirror  komutuyla objelerin simetriği alınır. Simetri alma işlemi objenin pivot (hareket) merkezine göre yapılır. Komuta aşağıdaki yollardan girilebilir:
    ♦ Tools ►Mirror  
    ♦ Main Toolbar ►Mirror

    2.SİMETRİ ALMA
    Objelerin simetriğini almak için aşağıdaki işlemler yapılır:
    1. Obje seçilir. Seçilen obje birden fazla parçadan oluşmuşsa önce Group ►Group komutuyla grup yapılır.
Şekil 1’ de çok parçadan oluşan koltuk görülmektedir.
    2. Mirror   komutu çalıştırılır ve aynı isimde diyalog kutusu görüntülenir
(Şekil 2).

      
         Şekil  1:Koltuk              Şekil  2:”Mirror” diy.  kutusu                              

    3. Mirror diyalog kutusunda aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
      ♦ Mirror Axis
(Simetri Ekseni) bölümünden eksen seçilir. Offset kısmına iki obje arasındaki mesafe girilir.
      ♦ Clone Selection 
(Kopyalama Seçimi) bölümünden kopyalama türü seçilir. No Clone seçeneğinde kopyalama yapılmaz.
      ♦ OK
(Tamam) düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır. Şekil 3’ de  X ekseni yönünde 250 cm uzaklıkta simetriği alınmış koltuk görülmektedir.


        Şekil 3:Simetriği alınmış  obje    

 

SPONSORLAR