/
/
/
ÇİZİM ALANI (Drawing Area) ve ARAÇLARI
ÇİZİM ALANI (Drawing Area) ve ARAÇLARI

   DRAWING AREA (Çizim Alanı)

    1.TANITIM 
    Çizim Alanı (Drawing Area), çizimlerin yapıldığı ve görüntülendiği alandır. Yapılan çizimin büyüklüğüne göre istenildiğinde ölçüleri Limits komutuyla değiştirilebilir. Şekil 1’ de çizim alanı ve araçları görülmektedir.

 
                                                            Şekil 1:Çizim alanı ve araçları

    2. İMLEÇ (Cursor)
    İmleç (Cursor), AutoCAD programında ismi + şeklinde olduğundan dolayı Crosshairs’ dir. Çizim alanında Mouse ile birlikte hareket eder ve  şeklindedir. Çizim alanında noktaların yerini belirlemek ve çizim yaparken objelerin özel noktalarını yakalamak için kullanılır. Bir objenin üzerindeyken tıklanırsa obje seçilmiş olur. AutoCAD ayarlarında değer 5’ tir. İmlecin uzunluğu iki yolla ayarlanabilir. Ayar yapmak zorunlu değildir.
   1. Cursorsize sistem değişkenine verilecek değere göre uzunluğu ayarlanır. 100 değeri verilirse imleç boyu ekran boyunca olur.
Şekil 2’ de boydan boya imleç görülmektedir.
    Command:CURSORSIZE 
    Enter new value for CURSORSIZE <5>:100     (İmleç için yeni değeri giriniz)

 
                                                         Şekil 2:Boydan boya imleç

    2. İmlecin uzunluğu Options diyalog kutusundan da ayarlanabilir. Menü çubuğundaki Tools menüsü tıklanır ve Options komutu seçilir. Ekrana Options isimli diyalog kutusu gelir. Display sekmesinden (Şekil 3) Crosshair size  (İmleç Ölçüsü) kısmına  istenilen  sayı girilir. 100 değeri verilirse imlecin uzunluğu boydan boya olur. Default değer 5’ dir.

 
                                                     Şekil  3:”Display” sekmesi

    3. EKRAN KONTROLLERi 
    AutoCAD 2012’ yle gelen yeniliklerden biridir. Çizim alanının sol üst köşesinde bulunur (Şekil 4). Daha çok 3D çizim yaparken kullanılır. Buradan aşağıdaki kontroller yapılır:

 
                                                 Şekil 4:Ekran kontrol düğmeleri

     1. Viewport Controls (Çalışma Alanı Kontrolleri): [] işaretine tıklandığında ekran bölme komutları ve ekrana yerleştirilecek ilave araçlar listelenir (Şekil  5). İlk iki düğme ekran bölme komutlarıdır. Diğer üç düğme ekranın sağ üst tarafına yerleşen araçlara aittir (Şekil 6). Ekranda görünenlerin sol tarafında işaret vardır. Bunlarla ilgili bilgi ileride verilecektir.

 
        Şekil 5:Çalışma alanı kontrolleri                       Şekil 6:Görüntü araçları

    2. View Controls (Görünüm Kontrolleri): [Top] üzerine tıklandığında temel görünüşler ve izometrik görünüş düğmeleri listelenir (Şekil 7). Genelde 3D çalışmalarında kullanılır.    

  
    Şekil 7:Görünüş isimleri                Şekil 8:Görüntü stilleri

    3. Visual Style Controls (Görüntü Stili Kontrolleri): [2D Wireframe] kısmına tıklandığında oluşturulan 3D objelerin görüntülenme seçenekleri listelenir (Şekil 8). İlgili konularda bilgi verilecektir.

    4. WCS (Yer Koordinat Sistemi)
    Yer Koordinat Sistem İkonu (World Coordinate System Icon - WCS) default olarak ekranın  sol  alt  köşesinde  bulunur. Şekil 9' da 2d için koordinat sistemi görülmektedir. 

  
               Şekil 9:Yer Koordinat Sistemi                Şekil 10: 3D Koordinatlar    

    Kullanıcılar genellikle UCS (Kullanıcı Koordinat Sistemi) denir. WCS istenilen yere taşınabilir.  X ve Y koordinatların yönlerini belirtir. 3 boyutlu çizimlerde Z eksenini de gösterir (Şekil 10).
     X, Y ve Z ekseninin kesiştiği yer ekranın 0 noktasıdır ve bu nokta orijin kabul edilir. Burada X=0, Y=0 ve Z=0 kabul edilir. Mutlak koordinatlı çizimlerde bu noktaya göre ölçü alınır. İmleç hareket ettiğinde koordinatlar bu noktaya göre alınır. 2d çizimler ile 3d çizimlerin tabanları X-Y düzleminde çizilirler. 3d çizimlerinde Z ekseni yüksekliği belirler.

    5. KOMUT SATIRI (Command Line)
    Komut Satırı (Command Line) ve Mesaj Alanı, komutların verildiği ve çıkan mesajların görüntülendiği  yerdir. Ekranın en alt kısmında yer alır (Şekil 11). Komut klavyeden yazılıp Enter    tuşuna basıldığında  sırayla ne yapılacağı  yazıyla belirtilir. Komutlara nereden girilirse girilsin mesajlar   bu  pencerede  görünecektir. 


                                                  Şekil  11:Komut Satırı ve Mesaj Alanı

    Mesaj alanı satır  sayısı  ayarlanabilir. Yazı satır sayısını ayarlamak için Şekil 12’ deki yerden tutulup yukarı doğru sürüklenerek ayarlanır. Klavyeden F2 tuşuna basılarak çok sayıda komutun mesajları görüntülenir. Tekrar F2 tuşuna basılarak kapatılır.  

 
                                                               Resim 12:Mesaj satır sayısı

    Ekranda komut ve mesaj alanı hiç görünmüyorsa Ctrl+9 tuşlarına birlikte basılarak yerleştirilir. Kaldırılmak istenilirse aynı tuşlara tekrar basılır.
AutoCAD’ in son versiyonlarında klavyeden komut satırına bir harf yazıldığında o harfle başlayan komutlar listelenir
(Şekil 13).

 
                                                    Şekil 13:Aynı harfle başlayan komutlar

   Komut satırının sol tarafındaki düğmeye  tıklandığında Son Kullanılan Komutlar (Resent Commands) listelenir (Şekil 14).  Komut satırının en sağındaki ok şeklindeki düğmeye (Şekil 15) tıklandığında Komut Mesajları (Command History) görüntülenir.

   
Şekil 14:Son kullanılan komutlar     Şekil 15:Mesaj düğmesi

    6.SEKMELER (Tabs)
    Sekmeler ekranın alt kısmındadır (Şekil 16). Sekmelerin görevleri şunlardır:
    1. Model
(Model) alanı çizim alanıdır. Bütün çizimler bu sekmede yapılır. Pan komutuyla  4 yöne kaydırılır. Sınır konulmadan çizim yapılabilir.  Kağıt sınırlaması yoktur.
    2. Layout1  sekmesine  tıklandığında ayarlı olan kağıt alanına geçilir. Kağıdın sınırlarını gösteren çizgiler bulunur. Çizimlerin olduğu yere çift tıklanırsa aktif olur. Obje çizmeye devam edilebilir. Zoom ve Pan komutları çalıştırılarak resim istenildiği gibi yerleştirilir. Bu alan yazdırma ve çizdirmede kullanılabilir. Kendi özel ayarları vardır. Ayrıca çizdirme ayarları yapılmaz, objeler doğrudan çizdirilir. 
    3. Layout2  sekmesine  tıklandığında sadece ayarlı olan kağıdın sınırları gösterilir. Layout1 sekmesinde yapılan uygulamalar burada da yapılır. Büyük resimler kısım kısım pafta haline getirilir. işaretine tıklanarak yeni sekmeler oluşturulur. Daha geniş bilgi için ilgili konulara bakınız.

 
                                               Şekil 16:Sekmeler  

 

SPONSORLAR