YUVALAR (Slots)
     DÜZ YUVA (Straight Slot)

    1.TANITIM
    Düz Yuva (Straight Slot) komutu, düz kanal çizmek için kullanılır. Düz yuva iki düz doğru ve uçlarında iki yaydan meydana gelir. Bağımsız veya bir katı model üzerine çizilebilir (Şekil 1). Çizilen kanallar Extrüzyon İle Katı Oluşturma (Extrude Boss/Base) komutuyla kalınlaştırılabilir. Extrüzyon İle Kes (Extruded Cut) komutuyla başka bir objeden çıkarılabilir (Şekil 2).

   
                 Şekil 1:2d kanal çizimleri                          Şekil 2:Katı model kanal resimleri

    Düz Yuva (Straight Slot) komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
    ♦ Çizim
(Sketch) araç çubuğu üzerindeki Düz Yuva
 düğmesine tıklanır.
    
  Araçlar ►Çizim Objeleri Düz Yuva (Tools Sketch Entities  Straight Slot) yoluyla girilir.

    2.DÜZ  YUVA (Düz Kanal) ÇİZİMİ
    Düz yuva çizimi için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Önce çizim düzlemi seçilir. Biz burada Üst Düzlem (Top Plane) çizim düzlemini seçtik ve Buna Dik (Normal To)   düğmesine tıklayarak  düzlemi tam karşımıza aldık.
    2. Düz Yuva  komut düğmesine tıklanarak çalıştırılır.
    3. Düz yuvanın ekseninin birinci uç noktası için ekrana tıklanır (P1).
    4. Yuvanın ekseninin ikinci uç noktası için imleç kaydırılır ve tekrar ekrana tıklanır (P2).
    5. Yuvanın genişliği için imleç diğer yönde kaydırılır ve ekrana tekrar tıklanarak (P3) yuva oluşturulur (Şekil 3).

 
              Şekil 3:Düz yuva                                   Şekil 4:Yuva özellik yöneticisi

    3. DÜZ YUVA ÜZERİNDE DÜZENLEME
    Düz Yuva üzerinde düzenleme yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Ekrandaki yuva tıklanarak seçilir. Ekranın sol tarafında Yuva (Slot)  isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 4).
    2. Yuva (Slot) özellik yöneticisinin Parametreler (Parameters) bölümünde ölçüler düzenlenir.   
        Yuva Genişliği (Slot Width)    kısmına kanalın genişliği,
        Yuva Uzunluğu (Slot Length)  kısmına kanalın merkezden merkeze eksen uzunluk değeri girilir. 
    3. Seçenekler bölümündeki Yardımcı olarak onay kutusu işaretlenirse yuva eksen çizgisine dönüşür.
    4. Yuva Tipleri bölümündeki:
         düğmesi üzerine tıklanırsa ölçülendirme merkezden merkeze yapılır.
         düğmesi üzerine tıklanırsa ölçülendirme en dıştan en dışa yapılır.
    5. İlişkileri Ekle bölümünde aşağıdaki görevler yapılır:
         düğmesi üzerine tıklanırsa yuva ölçü ve konum bakımından her şeyi sabitlenir.
        düğmesi üzerine tıklanırsa yuva yatay hale getirilir.
        düğmesi üzerine tıklanırsa yuva dikey hale getirilir.
          düğmesi üzerine tıklanırsa yuvanın seçilen kenarı yerinde sabit hale getirilir.
    6. Yuva özellik yöneticisindeki    düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır (Şekil 5). Daha sonra ölçülendirme yapılır.

     
       ekil 5:Yuvanın ölçülendirilmesi                 Şekil 6:Merkezi düz yuva
 

     MERKEZ NOKTASI İLE DÜZ YUVA (Centerpoint Straght Slot)
    Merkez noktasından başlayarak düz bir yuva çizmek için kullanılır. Merkez noktasıyla düz yuva çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1.  Merkez Noktası İle Düz Yuva (Centerpoint Straight Slot) komut düğmesine tıklanarak çalıştırılır.
    2. Yuvanın ekseninin orta noktası için ekrana tıklanır (P1). İmleç hareket ettirildiğinde uzunluk iki tarafa eşit olarak alınır.
    3. Yuvanın ekseninin ikinci uç noktası için ekrana tıklanır (P2).
    4. Yuvanın genişliği için ekrana tekrar tıklanır (P3) ve yuva çizilir (Şekil 6).
    5. Yuva üzerinde düzenlemeler Düz Yuva’ da anlatıldığı gibidir.

    3 NOKTADAN GEÇEN YAY İLE YUVA (3 Point Arc Slot)

    1.TANITIM
    Üç nokta yay kullanarak yuva çizmek için kullanılan bir komuttur. Yuvanın ekseni 3 noktalı yay şeklindedir. Dört yay’ dan meydana gelmektedir. Çizilen kanallar Extrüzyon İle Katı Oluşturma komutuyla kalınlaştırılabilir.  Extrüzyon İle Kes komutuyla başka bir objeden çıkarılabilir. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Çizim
(Sketch) araç çubuğu üzerindeki  3 Nokta İle Yay Kullanarak Yuva   komut düğmesine tıklanır.
    
♦ Araçlar►Çizim Objeleri 3 Noktadan Geçen Yay İle Yuva (Tools Sketch Entities 3 Point Arc Slot ) yoluyla girilir.

    2.3 NOKTA YAYLI YUVA (Kanal) ÇİZİMİ
    Üç nokta yaylı yuva çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Önce çizim düzlemi seçilir. Biz burada Ön Düzlem (Front Plane) çizim düzlemini seçtik ve Buna Dik (Normal To)   düğmesine tıklayarak  düzlemi tam karşımıza aldık.
    2. 3 Nokta İle Yay Kullanarak Yuva (3 Point Arc Slot)  komut düğmesine tıklanarak komut çalıştırılır.
    3. Yuvanın  yay şeklindeki ekseninin birinci uç noktası için ekrana tıklanır (P1).
    4. Yuva ekseninin ikinci uç noktası için tıklanır (P2).
    5. Yuva ekseninin  orta noktası için tıklanır (P3).
    6. Yuvanın genişliği için ekrana tekrar tıklanır (P4) ve yuva çizilir (Şekil 7).

       
                 Şekil  7:3 nokta yaylı yuva                   Şekil 8:Yuva özellik yöneticisi      

    3.3 NOKTA YAYLI YUVA ÜZERİNDE DÜZENLEME YAPMA
    Üç nokta yaylı yuva üzerinde düzenleme yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Yuva seçilir. Yuva (Slot) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 8).
    2. Yuva (Slot) isimli özellik yöneticisinin Parametreler bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
         Yay Yarıçapı (Radius of Arc)  kısmına kanalın eksen yayının yarıçap değeri girilir.
         Yay Açısı (Angle of Arc)    kısmına kanalın eksen yayının uç noktalarının merkezle yaptığı açı değeri girilir.
         Yuva Genişliği (Slot Width) kısmına kanalın genişlik değeri girilir.
         Yuva Uzunluğu (Slot Length)  kısmına kanalın eksen yayının uzunluğu değeri girilir.
    3. Tamam
(OK)  düğmesine tıklanarak özellik yöneticisi kapatılır ve işlem tamamlanır. Şekil 9’ da ölçülendirilmiş yuva görülmektedir. Diğer kısımların düzenlenmesi daha önce anlatıldığı gibidir.

  
             Şekil 9:Yuva ölçüleri                        Şekil 10:Merkez noktalı yay


     MERKEZ NOKTASI İLE YAY KULLANARAK YUVA
    1.TANITIM
    Yayın ekseninin merkez noktasını ve iki uç noktasını kullanarak yay şeklinde yuva çizmek için kullanılan bir komuttur. Merkez Noktası İle Yay Kullanarak Yuva (Centerpoint Arc Slot) komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
     Çizim (Sketch) araç çubuğu üzerindeki Merkez Noktası İle Yay Kullanarak Yuvadüğmesine tıklanır.
      Araçlar ►Çizim Objeleri Merkez Noktası İle Yay Kullanarak Yuva  (ToolsSketch Entities Centerpoint Arc Slot)  yolu kullanılır.

    2. MERKEZ NOKTALI YAYLI YUVA (Kanal) ÇİZİMİ
     Merkez noktalı yaylı yuva çizebilmek için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Önce çizim düzlemi seçilir. Biz burada Sağ Düzlem (Right Plane) çizim düzlemini seçtik  ve Buna Dik (Normal To)   düğmesine tıklayarak  düzlemi tam karşımıza alınır.
    2. Merkez Noktası İle Yay Kullanarak Yuva düğmesine tıklanarak komut çalıştırılır.
    3. Yuvanın  yay ekseninin merkez noktası tıklanır (P1).
    4. Yuva ekseninin birinci uç noktası için tıklanır (P2).
    5. Yuva ekseninin  ikinci uç noktası tıklanır (P3).
    6. Yuvanın genişliği için ekrana tekrar tıklanır (P4) ve yuva çizilir (Şekil 10).

    3.MERKEZ NOKTALI YAYLI YUVA ÜZERİNDE DÜZENLEME YAPMA
    Merkez noktalı yaylı yuva üzerinde düzenleme, 3 Nokta İle Yay Kullanarak Yuva çiziminde yapılan düzenlemelerin aynısıdır. Şekil 11’ de merkez noktalı yuvaların 2d ve 3d resimleri görülmektedir.

 
                 Şekil 11:Merkez noktalı yuvaların 2d ve 3d resimleri

 

SPONSORLAR