/
/
/
GEOMETRİK ŞEKİLLER
GEOMETRİK ŞEKİLLER
  1. AÇI ve ÇEŞİTLERİ
  Başlangıç noktası aynı veya uzantıları birbirini kesen iki doğru arasındaki kalan açıklığa açı denir. Açı; derece, dakika, saniye ile ölçülür. Genellikle açılar derece ile ölçülür ve sayının sağ üst köşesine yazılan küçük bir daire (°) işaretiyle belirtilir. Bir derecelik açı; bir daire çevresinin 360’ da birini gören merkez açıdır.
  Bir derecelik açı 60 dakikadır ve (') işaretiyle belirtilir.
  Bir dakikalık açı 60 saniyedir ve (") işaretiyle belirtilir.

  AÇI ÇEŞİTLERİ:
  a.İki doğru üs üste geldiyse veya paralelse açı değeri 0 (0°) derecedir ve paralel açı diye isimlendirilir (Şekil 1).
  b. İki doğru aynı doğrultuda uç uca geldiyse doğru açı oluşturur ve açı değeri 180° dir (Şekil 2).

 
           Şekil 1:0° doğrular                                      Şekil 2:Doğru açı

  c. İki doğru birbirine dik doğrultuda ise aralarındaki açılar 90°’ dir ve dik açı diye isimlendirilir ve köşeye yerleştirilen § işaretiyle belirtilir (Şekil 3).
  d. İki doğru arasındaki açı 90°’ den küçükse dar açı diye isimlendirilir (Şekil 4).
  e. İki doğru arasındaki açı 90°’ den büyükse geniş açı diye isimlendirilir (Şekil 5).

   
       Şekil 3:Dik açı                     Şekil 4:Dar açı                        Şekil 5:Geniş açı

  f. Ölçüsü 360° olan açıya tam açı denir. Bir dairenin tam açısı 360° dir.
  Not:Teknik Resim’ de en çok 90°, 75°, 60°, 45°, 30° ve 15° derecelik açılar kullanılır. Bu açılar 45° ve 30°x60° lik gönyeler ile çizilir. Herhangi bir açıyı çizmek için açı gönyesi kullanılır.

  2. DAİRE ve ELEMANLARI
  Bir doğru bir ucu etrafında döndürüldüğünde oluşan yüzeye daire denir. Dairenin elemanları Şekil 6’ da görülmektedir.
  a. Çember: Dairesel alanın çevresini oluşturan çizgiye çember denir.
  b. Merkez: Dairesel alanın orta noktasına merkez denir.
  c. Teğet: Doğru veya yayların çembere bir noktadan değmesine teğet denir.
  d. Kiriş: Bir doğrunun, çemberi iki noktasından kesmesine kiriş denir.
  e. Çap: Merkezden geçerek daireyi iki noktadan kesen doğrunun uzunluğuna çap denir.
  e. Yarıçap: Merkezden çembere kadar olan uzaklığa yarıçap denir.
  f. Yay: Çember parçasına yay denir.
  g. Kesme: Kirişin daireyi böldüğü kısma kesme denir.
  h. Dilim: Merkezden geçen iki yarıçap doğrusunun çevrelediği alana dilim denir.


                                          Şekil 6:Daire ve elemanları

  3. DÜZLEM ŞEKİLLER
  Kapalı doğru veya eğrilerin içinde kalan kısma düzlem yüzey denir. Bir düzlem yüzeyin oluşması için en az üç doğrunun birbirini kesmesi gerekir. Şekil 7’ de düzlem şekiller görülmektedir.
  a. Üç doğrunun meydana getirdiği şekle üçgen denir. Üçgenin iç açıları toplamı 180° dir.
      Açılardan biri 90° ise o üçgene dik üçgen denir.
      İki kenar eşit uzunlukta ise o üçgene ikizkenar üçgen denir.
      Üç kenar eşit uzunlukta ise o üçgene eşkenar üçgen denir.
      Üç kenar da farklı uzunlukta ise o üçgene çeşitkenar üçgen denir.


                                           Şekil 7:Çeşitli düzlem şekiller

  b. Aralarında 90° açı bulunan ve dört kenarı eşit olan şekle kare denir.
  c. Aralarında 90° açı bulunan ve karşılıklı kenarları eşit olan şekle dikdörtgen denir.
  d. Aralarında dik açı bulunmayan ve karşılıklı kenarları eşit olan şekle paralelkenar denir.
  e. Alt ve üst kenarları paralel, yan kenarları eşit olmayan şekle yamuk denir.
  f. Aralarındaki açı ve kenarları eşit olan şekillere düzgün çokgen denir. Altıgen, dokuzgen gibi.
 

SPONSORLAR