/
/
/
SPİRAL ÇİZİMLERİ
SPİRAL ÇİZİMLERİ
  1. “ARŞİMET SPİRALİ” ÇİZMEK
  Sabit bir merkez noktası etrafında dönen bir doğrunun, üzerindeki bir noktanın dışa doğru düzgün hızla hareket ederken takip ettiği yola spiral denir. Buna Arşimet spirali de denir. Makinalardaa, saatlarda ve benzer yerlerde kullanılır.  
  Arşimet spirali çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Yarıçapı, spiral adımına eşit olan bir daire çizilir. Dairenin çevresi eşit sayılara bölünür ve numaralandırılır. Biz 12 eşit parçaya böldük. OA yarıçap doğrusu da aynı sayıda eşit parçalara bölünür (Şekil 1).
  2. O noktası merkez alınarak bölüntülerden geçen daireler çizilir (Şekil 2).

 
             Şekil 1:Bölüntüler                     Şekil 2:Bölüntülerden geçen daireler

  3. Daireler, aynı numaralı bölüntü doğrularını kestiği noktalar işaretlenir ve eğrinin geçeceği noktalar bulunur (Şekil 3).
  4. Noktalar eğri cetveliyle üçer üçer hizalanarak eğri çizgiyle birleştirilir ve Arşimet spiralinin çizimi tamamlanır (Şekil 4).

  
    Şekil 3:Eğrinin geçeceği noktalar                 Şekil 4:Arşimet spirali çizimi

  2. “DAİRE METODUYLA SPİRAL” ÇİZMEK
  Daire metoduyla, adımı 15 mm olan spirali çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Yatay ve düşey eksenler çizilir ve iki eksenin kesim yeri O ile harflendirilir. Pergel adımın yarısı olan 7.5 mm açılır. O merkezli yarım daire çizilir ve uçları AB olarak harflendirilir (Şekil 5). Yarım daireler yatay eksen üzerinde çizilirler.
  2. Pergel AB kadar açılır ve A noktası merkez alınarak B’ den başlayan bir yarım daire daha çizilir ve C noktası elde edilir. Bu işlemle 1. Adım çizilmiş olur (Şekil 6).

 
          Şekil 5:Yarım daire                   Şekil 6:Spiralde 1. Adım

  3. Pergel OC kadar açılır ve O noktası merkez alınarak C’ den başlayan bir yarım daire daha çizilir ve D noktası elde edilir (Şekil 7).
  4. Pergel AD kadar açılır ve A noktası merkez alınarak D’ den başlayan bir yarım daire daha çizilir ve E noktası elde edilir (Şekil 8). Dikkat edilirse merkez olarak A ve O noktaları sırayla kullanılmıştır. Çizime devam edilecekse aynı sırada devam edilir.

 
              Şekil 7:CD spiral yayı                        Şekil 8:Spiral çizimi

  3. “KARE METODUYLA SPİRAL” ÇİZMEK
  Kare metoduyla, adımı 16 mm olan spirali çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Bir kenarı adımın 1/4’ üne eşit kare çizilir ve köşeleri harflendirilir. Kenarları aynı doğrultuda uzatılır (Şekil 9).
  2. Pergel AB kadar açılır ve B noktası merkez alınarak AE yayı çizilir (Şekil 10).

  
   Şekil 9:Kare ve kenar uzantıları                    Şekil 10:AE yayı

  3. Pergel AB kadar açılır ve B noktası merkez alınarak AE yayı çizilir (Şekil 10).
  4. Pergel CE kadar açılır ve C noktası merkez alınarak EF yayı çizilir (Şekil 11).
  5. Pergel DF kadar açılır ve D noktası merkez alınarak FG yayı çizilir. Pergel tekrar AG kadar açılır ve A noktası merkez alınarak GH yayı çizilir (Şekil 12). Spiral çizimine devam edilecekse aynı yöntemle devam edilir.

 
                Şekil 11:EF yayı                        Şekil 12:Kare metoduyla spiral çizimi

SPONSORLAR