/
/
/
OVAL ÇİZİMLERİ
OVAL ÇİZİMLERİ
  1. BÜYÜK ve KÜÇÜK EKSENİ VERİLEN OVALİ ÇİZMEK
  Oval, elipse benzeyen ve pergel yardımıyla çizilebilen kapalı bir eğridir. Oval dört yayın birleşmesinden meydana gelir. Elipsin pergelle çizimi demektir. Elips çiziminin zor olduğu yerlerde kullanılabilir.
  Büyük eksen uzunluğu 100 mm, küçük eksen uzunluğu 60 mm olan ovali çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Ovalin yatay ve diken eksenleri çizilir. Büyük eksen uzunluğu yatay eksen üzerinde (A-B), küçük eksen uzunluğu dikey eksen üzerinde (C-D) işaretlenir (Şekil 1).
  2. Pergel küçük eksenin yarısı 30 mm ölçüsü kadar açılır. O merkezli bir yay çizilerek yatay eksen kestirilir ve E noktası elde edilir (Şekil 2).

 
            Şekil 1:Ovalin eksenleri                     Şekil 2:Küçük eksenin yarısı yay

  3. A ve C noktaları bir doğruyla birleştirilir. Pergel BE kadar açılır. C merkezli bir yay çizilerek AC doğrusu kestirilir ve F noktası elde edilir (Şekil 3).
  4. AF doğru parçasının orta dikmesi çizilir. Orta dikme uzatılarak yatay eksen üzerinde  G noktası, düşey ekseni üzerinde H noktası işaretlenir (Şekil 4).

 
    Şekil 3:F noktasının bulunması         Şekil 4:Orta dikmenin çizilmesi

  5. Pergel OG kadar açılır. O merkezli bir yay çizilerek OB ekseni kestirilir ve K noktası elde edilir. HK doğrusu çizilir ve uzatılır (Şekil 5).
  6. Pergel OH kadar açılır. O merkezli bir yay çizilerek OC ekseni kestirilir ve L noktası elde edilir. LG ve LK noktaları doğrularla birleştirilir ve uzatılır (Şekil 6).

  
    Şekil 5:K noktası ve HK doğrusu      Şekil 6:K noktası ve LG, LK doğruları

  7. Pergel HC kadar açılır. H merkezli PCR yayı çizilir. L noktası merkez alınarak SDT yayı çizilir (Şekil 7).
  8. Pergel GA kadar açılır. G merkezli SAP yayı çizilir. K noktası merkez alınarak TBR yayı çizilir ve oval çizimi tamamlanır (Şekil 8).

 
  Şekil 7:H ve L merkezli yaylar         Şekil 8:G ve K merkezli yaylar

  2. KÜÇÜK EKSENİ VERİLEN OVALİ ÇİZMEK
  Küçük eksen uzunluğu 70 mm olan ovali çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Ovalin yatay ve diken eksenleri çizilir. Küçük eksen uzunluğu dikey eksen üzerinde işaretlenir ve uçları A ve B olarak harflendirilir (Şekil 9).
  2. OA uzunluğu üç eşit parçaya bölünür. Pergel O2 kadar açılır. O merkezli bir daire çizilir. Yatay eksen üzerinde E ve F noktaları elde edilir (Şekil 10).

 
Şekil 9:Ovalin küçük ekseni       Şekil 10: Daire ve E, F noktaları

  3. A ve B noktaları, E ve F noktaları ile birleştirilir ve uzatılır (Şekil 11).  Pergel AB kadar açılır. A merkez alınarak doğruları G ve H noktalarında kesen bir yay çizilir (Şekil 12).

  
                 Şekil 11:Doğrular                                   Şekil 12:GH yayı

  4. Pergel tekrar AB kadar açılır. B merkez alınarak doğruları K ve L noktalarında kesen bir yay daha çizilir  (Şekil 13).
  5. Pergel EG kadar açılır. E merkez alınarak KG yayı, pergelin açıklığı bozulmadan F merkez alınarak  LH yayı çizilir ve oval çizimi tamamlanır (Şekil 14).

 
                  Şekil 13:Yaylar                                      Şekil 14:Oval çizimi

  3. BÜYÜK EKSENİ VERİLEN OVALİ ÇİZMEK
  Büyük eksen uzunluğu 120 mm olan ovali çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Ovalin yatay ve diken eksenleri çizilir. Büyük eksen uzunluğu yatay eksen üzerinde işaretlenir ve uçları A ve B olarak harflendirilir (Şekil 15).
  2. OA ve OB eksenlerinin orta dikmesi çizilir, C ve D noktaları bulunur (Şekil 16)

 
        Şekil 15: Büyük eksen uzunluğu                         Şekil 16:Orta dikmeler

  3. Pergel AB ekseninin dörtte biri olan OC  kadar açılır. C, O ve D merkezli daireler çizilirler. Dairelerin kesim yerlerinde E, F, G ve H noktaları bulunur (Şekil 17).
  4. CE, CG, DF ve DH noktaları doğrularla birleştirilir. Bu doğrular dikey eksene kadar uzatılır ve P ve R noktaları bulunur. Bu dört doğru çemberlere kadar uzatılarak T1, T2, T3 ve T4 teğet noktaları bulunur (Şekil 18).

 
                        Şekil 17:Daireler                                     Şekil 18:Doğrular

  5. Pergel R-T1 kadar açılır. R merkez alınarak T1-T2 yayı çizilir (Şekil 19). Pergelin açıklığı bozulmadan P merkez alınarak T3-T4 yayı çizilir ve oval çizme işlemi tamamlanır (Şekil 20).

  
                 Şekil 19:Büyük yay                                      Şekil 20:Oval çizimi

  4. OV ÇİZİMİ
  Ov, yumurtaya benzer bir şekildir. Mimaride süsleme eğrisi olarak direk başlarında ve saçak süslemelerinde kullanılır. Ov çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Ov için eksenler çizilir. Eksenlerin kesim yeri merkez alınarak  yarıçapı 40 mm olan bir daire çizilir ve harflendirilir (Şekil 21).

  
                Şekil 21:Daire                            Şekil 22:Doğrular

  2. AC ve BC noktaları doğrularla birleştirilir ve doğrular uzatılır (Şekil 22).
  3. A merkezli B-T1 yayı çizilir. B merkezli A-T yayı çizilir (Şekil 23). C merkezli T-T1 yayı çizilir ve ov çizimi tamamlanır (Şekil 24).

 
             Şekil 23:Yaylar                         Şekil 24:Ov çizimi

SPONSORLAR