/
/
/
AÇINIM UYGULAMALARI-2
AÇINIM UYGULAMALARI-2
  “KONİK ve ŞEKİLLENMİŞ SAÇ PARÇASI” AÇINIMI
  Şekil 1’ de ön görünüşü verilmiş şekillenmiş konik iş parçasının açınımı radyal doğrular yardımıyla yapılacaktır. Radyal doğrular yardımıyla açınımı çizebilmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
  1. Parçanın genel görünüşü dik koni şeklindedir. Görünüşün hemen üst tarafına yardımcı görünüş olarak taban dairesi çizilir ve eşit parçalara bölünür. Biz 12 eşit parçaya böldük ve numaralandırdık. Bu bölüntüler ön görünüşün tabanına taşınır ve aynı numaralarla numaralandırılır. Tabana taşınan doğrular koninin tepe noktasıyla birleştirilir (Şekil 2).

 
 Şekil 1:Konik ve şekillenmiş iş parçası                  Şekil 2:Bölüntüler

  2. Daha önceki uygulamalarımızda da belirttiğimiz gibi açınımın yapılabilmesi için koninin tüm ayrıtlarının tam boyda olması gerekir. Dairesel görünüşte t-1 ve t-7 bölüntü çizgileri katlama çizgisine paralel olduğundan ön görünüşte tam boydadırlar.
  Tam boyları bulmak için döndürme metodu kullanılacaktır. t-2, t-3, t-4, t-10, t-11 ve t-12 bölüntü çizgileri t merkezine göre yatay durumdaki t-1 yanal ayrıt çizgisi üzerine, t-5, t-6, t-8 ve t-9 bölüntü çizgileri t merkezine göre yatay durumdaki t-7 yanal ayrıt çizgisi üzerine gelecek şekilde hayali olarak döndürülür.
  Döndürme işleminden sonra bölüntü çizgileri üzerindeki tüm noktalar t-1 ve t-7 yanal ayrıt doğruları üzerine taşınmış olur. Ön görünüşte bunu sağlamak için bölüntü çizgileri üzerindeki noktalar yatay çizgiyle t-1 ve t-7 yanal ayrıt çizgileri üzerine taşınır ve harflendirilir.
  Şekil 3’ te görüldüğü gibi t-1, t-2, t-3, t-11, t-12 bölüntü çizgilerinin tam boy diyagramı çizilmiştir. Çizim karışmasın diye her bölüntü çizgilerinin tam boy diyagramları ayrı ayrı oluşturulmuştur.


                                                        Şekil 3:Tam boy diyagramları

  Şekil 4’ te görüldüğü gibi t-4, t-5, t-6, t-8, t-9, t-10  bölüntü çizgilerinin tam boy diyagramı çizilmiştir. t-7 tam boyda olduğundan ön görünüş üzerinden alınacaktır. Çizim karışmasın diye her bölüntü çizgilerinin tam boy diyagramları ayrı ayrı oluşturulmuştur.


                                                      Şekil 4:Tam boy diyagramı

  3. Şekil 5’ de görüldüğü gibi koninin yanal yüzeyinin açılımının yapılması için önce kağıt zerinde bir merkez noktası alınır. Pergel tam boydaki t-1 uzunluğunda açılarak bir yay çizilir.
  Açınım yayının uzunluğu, koninin taban dairesinin çevresine eşit uzunlukta alınır. Ç=πxD formülüyle çevre uzunluğu hesaplanır.
  Ç=πxD=3,14x120=376,8       D=Koninin taban dairesi çapı
  Çevre uzunluğunu, pergelle yay üzerinde almak zordur. AutoCAD çizim programında çizilen yayın uzunluğu Lengthen komutunun Total seçeneğiyle kolayca alınabilir.
  En garantili yol merkez açının (Θ) hesaplanmasıdır. Merkez açı Θ=(rx360)/R formülüyle hesaplanır. Θ=(rx360)/R=(60x360)/160,896=134,248º

  R=Yanal ayrıt uzunluğu     r=Taban yarıçapı
  4. Şekil 6’ da görüldüğü gibi açınım yayı 12 eşit parçaya bölünür ve tepe noktasıyla birleştirilir. Bölüntü çizgileri numaralandırılır.

 
      Şekil 5:Merkez açı ve açınım yayı                    Şekil 6:Bölüntü çizgileri

  5. Şekil 7’ de görüldüğü gibi tam boy diyagramındaki uzunluklar bölüntü çizgileri üzerine taşınır ve harflendirilir. a-a ve d-d noktaları arası kalın düz çizgilerle birleştirilir. a-b-c-d ve d-e-f-7 noktaları arası eğri cetveliyle kalın yayla birleştirilir. Koninin sivri tarafında bulunan noktalar da kalın yayla birleştirilerek yanal yüzeyin açınımı tamamlanır.


                                                   Şekil 7:Yanal yüzey açınımı

SPONSORLAR