/
/
/
EĞİK KONİ AÇINIMI
EĞİK KONİ AÇINIMI
  EĞİK KONİ AÇINIMI
  Şekil 1’ de perspektifi ve görünüşleri verilmiş eğik koninin tabanı yere paralel olduğundan gerçek büyüklükte (GB)’ dir. Yan ayrıtların hiçbirisi özel konumda olmadığından tam boyda değillerdir.

 
                Şekil 1:Eğik koni ve görünüşleri                                  Şekil 2:Bölüntüler

  Eğik konumdaki koninin tam açınımını çizmek aşağıdaki işlemler yapılır:
  1. Üst görünüşteki koninin taban dairesi eşit parçalara bölünür. Kolay olduğu için 8 eşit parçaya böldük. Bölüntü sayısı çok olursa çizim daha hassas olur. Aynı bölüntüler ön görünüşün tabanına taşınır. Bulunan noktalar her iki görünüşte tepe noktasıyla (a) birleştirilir (Şekil 2).
  2. Koninin ekseni dahil yanal ayrıtları ve bölüntü çizgileri gelişigüzel konumda olduğundan tam boyda (TB) değillerdir. Bundan dolayı tam boy diyagramıyla bölüntü çizgilerinin ve yanal ayrıtların tam boyları bulunur. Şekil 3’ de görüldüğü gibi ön görünüşün tabanından, üst görünüşün tepesinden yatay doğrular çizilir.
  3. Üst görünüşün tepe noktası (a) merkez olarak alınır. Pergel a merkez noktasına batırılarak a-1, a-2, a-3, a-4, a-5, a-6, a-7 ve a-8 yanal ayrıtları döndürülerek tepe noktasından geçen doğru üzerine taşınır.
  4. Daha sonra ön görünüşün tabanından geçen yatay doğru üzerine taşınır. Taşınan bu noktalar (a) tepe noktasıyla birleştirilir ve yanal ayrıtların tam boyları bulunmuş olur. Bu işleme tam boy diyagramı denir (Şekil 4)
 
    Şekil 3:Yataya paralel çizgiler                    Şekil 4:Tam boy bulma diyagramı

  5. Taban çevre uzunluğu Ç=πxD formülüyle hesaplanır. Ç=3,14x160=502,4 mm ölçüsündedir. Bu uygulamada, ayrıtlar eşit uzunlukta olmadığından merkez açı bulunamamaktadır. Taban çevresinde 8 eşit yay bulunmaktadır. Bir bölüntü yayın uzunluğunu (R) bulmak için çevre 8’ e bölünür ve R=Ç/8=502,4/8=62,8 mm bulunur.
  6. Kağıt üzerinde bir merkez noktası alınır. Cetvelle tam boydaki a-1 yanal ayrıt uzunluğu çizilir (Şekil 5). Pergel a-2 ayrıtının tam boy uzunluğu kadar açılır. a merkez noktasına batırılarak bir yay çizilir. Pergel R çevre yay uzunluğu kadar açılır 1 numaralı nokta merkez alınarak bir yay daha çizilir ve önceki yay kestirilerek 2 numaralı nokta bulunur (Şekil 6).

  
      Şekil 5: Merkez ve a-1 ayrıt doğrusu       Şekil 6:a-2 doğrusunun çizimi

  7. Pergel a-3 ayrıtının tam boy uzunluğu kadar açılır. a merkez noktasına batırılarak bir yay çizilir. Pergel R çevre yay uzunluğu kadar açılır 2 numaralı nokta merkez alınarak bir yay daha çizilir ve önceki yay kestirilerek 3 numaralı nokta bulunur (Şekil 7).
  8. Aynı yöntemle a-4, a-5, a-6, a-7, a-8 ve tekrar a-1 ayrıtları çizilir (Şekil 8).

 
         Şekil 7: 3 numaralı nokta                        Şekil 8:Noktaların bulunması

  9. Bulunan uç noktaları, eğri cetveliyle (pistole) üçer üçer hizalanarak yayla birleştirilerek çizilir ve yan ayrıtların açınımı tamamlanır. Yanal açınıma taban dairesi ilave edilerek tam açınım elde edilir (Şekil 9).


                                  Şekil 9: Eğik koninin tam açınımı

SPONSORLAR