/
/
/
DİKİLİ-ÖTELEME-DOLGU YÜZEY (Knit-Offset-Filled Surface)
DİKİLİ-ÖTELEME-DOLGU YÜZEY (Knit-Offset-Filled Surface)
  1.DİKİLİ YÜZEY (Knit Surface)
  Dikili Yüzey, iki veya daha fazla yüzeyi birleştirerek tek bir yüzey haline getiren bir komuttur. Yüzeyler bitişik olmalı, çakışık olmamalıdır. Dikilmemiş yüzeylerde köşe yuvarlatmaları yapılamaz.
  Yüzeyleri dikerek tek bir yüzey oluşturmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Komuta aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır ve çalıştırılır:
     ♦ Yüzeyler
(Surfaces) araç çubuğu üzerindeki  Dikili Yüzey (Knit Surface) düğmesine tıklanır.
     
 Ekle Menü ►Yüzey  Dik… (Insert MenuSurface Knit…) yolu kullanılır.
  2. Dikili Yüzey
(Knit Surface) komut düğmesine  tıklanarak komut çalıştırılır. Yüzeyleri Dik (Knit Surfaces) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 1).
   3. Seçimler (Selections) bölümündeki Dikilecek Yüz veya Yüzeyler  kısmındaki boşluğa tıklanır. Dikilecek yüzeyler seçilir ve isimleri boşlukta görüntülenir.  
     
Yüzey modeller tamamen kapalıysa Katı Oluştur onay kutusu işaretlenerek kapalı yüzeyler içi dolu katı model haline getirilirler.
     
 Objeleri Birleştir  onay kutusu işaretlenirse yüzeyler temel yüzeylerle birleştirilirler.
  4. Dikilecek yüzeyler arasında çok küçük boşluklar varsa Boşluk Kontrolü bölümünden ayarlar yapılır. 

  5. Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak dikme işlemi sonuçlandırılır (Şekil 2).

  
                     Şekil 1:Özellik yöneticisi                                Şekil 2:Dikilmiş yüzeyler

  2.ÖTELEME YÜZEYİ (Offset Surface)
  Öteleme Yüzeyi, 3d katı modellerin ve  yüzey modellerin  yüzeylerini verilen ölçü kadar uzaklıkta kopyasını oluşturmak için kullanılan bir komuttur. Elde edilen yüzeyler bağımsızdır. Gerekirse bu yeni yüzeylere Kalınlık Ver  komutuyla kalınlık verilir.
   Öteleme yüzeyi elde etmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
   1. Komuta aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır ve çalıştırılır:
     Yüzeyler (Surfaces) araç çubuğu üzerindeki  Öteleme Yüzeyi (Offset Surface)  düğmesine tıklanır.
      Ekle Menü Yüzey Ötele…(Insert Menu Surface  Offset…) yolu kullanılır.
  2. Öteleme Yüzeyi (Offset Surface) komutu çalıştırılır ve aynı isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 3).
  3. Özellik yöneticisinin Öteleme Parametreleri bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
     Ötelenecek Yüzey veya Yüzler  kısmındaki boşluğa tıklanır ve yüzey model veya katı modeller üzerinden bir veya daha fazla yüzey seçilir. İsimleri boşlukta görüntülenir. Seçilen yüzey renk değiştirir ve bir ön izleme meydana gelir (Şekil 4).

 
  Şekil 3:Özellik yöneticisi                  Şekil  4:Ön izleme görüntüleri

     Öteleme Yönünü Tersine Çevir (Flip Offset Direction)  düğmesine tıklanırsa kopya yüzey diğer tarafta görüntülenir. Gerektiğinde kullanılır.
     Öteleme Uzaklığı (Offset Distance)  değer kutusuna uzaklık değeri yazılır. 
     Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 5). Gerektiğinde ötelenen yüzeyler Kalınlık Ver  komutuyla katı modele dönüştürülebilir (Şekil 6).

 
             Şekil 5:Ötelenmiş yüzeyler                         Şekil 6:Oluşturulan katı modeller

  3.DOLGU YÜZEYİ (Filled Surface)
  1.NORMAL DOLGU YÜZEYİ OLUŞTURMA
  Dolgu Yüzeyi, mevcut bir yüzey modeli üzerindeki çok kenarlı boşlukları kapatmak için kullanılan bir komuttur. Dolgu yüzey elde etmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
  1.Komuta aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır ve çalıştırılır:
     Yüzeyler (Surfaces) araç çubuğu üzerindeki  Dolgu Yüzeyi (Filled Surface)  düğmesine tıklanır.
     Ekle MenüYüzey Dolgu… (Insert Menu  Surface  Fill…) yolu kullanılır.


                                       Şekil 7:”Dolgu Yüzeyi” özellik yöneticisi

  2.Dolgu Yüzey (Filled Surface) komutu  düğmesine tıklanarak çalıştırılır ve aynı isimde özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 7).
  3.Boşluğun kenarları sırayla seçilir ve seçilen kenarlar Yama Sınırı (Patch Boundary) bölümünde görüntülenir. Bir önizleme meydana gelir (Şekil 8).
  4.Tamam (OK)   düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 9).

  
                Şekil 8:Ön izleme                           Şekil 9:Dolgu  yüzeyi                               

  2.KISITLAMA EĞRİSİNE GÖRE DOLGU YÜZEYİ OLUŞTURMA
  Kısıtlama eğrisine göre dolgu yüzey elde etmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Kısıtlama eğrisini çizmek için yüzey modelin kenarlarının ortası seçilerek bir çizim düzlemi oluşturulur (Şekil 10).

 
      Şekil 10:Çizim düzlemi                      Şekil 11:Kısıtlama eğrisi

  2. Oluşturulan düzlem seçilir ve Buna Dik (Normal To  düğmesine tıklanarak ekrana paralel hale getirilir. Spline komutuyla bir eğri çizilir ve Yeniden Oluştur (Rebuild) komut düğmesine tıklanır (Şekil 11).
  3. Ekran izometrik  konuma getirilir.
  4. Dolgu Yüzey (Filled Surface) komutu, düğmesine tıklanarak çalıştırılır ve aynı isimde özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 7).
  5. Boşluğun kenarları sırayla seçilir ve seçilen kenarlar Yama Sınırı (Patch Boundary) bölümünde görüntülenir.
  6. Kısıtlama Eğrileri
 bölümündeki boşluğa tıklanır ve eğri seçilir. Bir ön izleme görüntülenir.
  7. Tamam
(OK) düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 12). Şekil 13’ de eğri değiştirilerek elde edilmiş uygulama görülmektedir.

 
 Şekil 12:Kısıtlamaya göre dolgu yüzey          Şekil 13:Örnek uygulama

 

SPONSORLAR