/
/
/
YÜZEY UZAT (Extend Surface)-YÜZ SİL (Delete Face)
YÜZEY UZAT (Extend Surface)-YÜZ SİL (Delete Face)
  YÜZEY UZAT (Extend Surface)
  1.TANITIM
  Yüzey Uzat, oluşturulmuş bir yüzeyi verilen ölçü kadar veya seçilen bir objeye kadar uzatmak için kullanılan bir komuttur.  Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
  ♦ Unsurlar
(Surfaces) araç çubuğu üzerindeki Yüzey Uzat (Extend Surface)  düğmesine tıklanır.
  
 Ekle Menü ►Yüzey Uzat… (Insert Menu Surface  Extend…) yolu kullanılır.

  2.YÜZEYLERİN UZATILMASI
  Yüzeylerin uzatılması için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1.Yüzeyin uzatılacak tarafındaki kenar seçilir (Şekil 1).
  2.Yüzey Uzat (Extend Surface)  komut düğmesine tıklanır. Yüzey Uzat (Extend Surface) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 2).

 
       Şekil 1:Seçilen kenar                                      Şekil 2:Özellik yöneticisi  

  3.Uzatılacak kenar seçilir ve seçilen kenar özellik yöneticisindeki  Uzatılacak Kenarlar/Yüzler (Edges / Faces to Extend) bölümündeki boşlukta  görüntülenir.
  4.Son Koşulu (End Condition) bölümünde yüzey uzatma seçenekleri bulunur.
    Uzaklık (Distance) seçeneği seçilirse yüzey verilen ölçü kadar uzatılır.
    Noktaya kadar (Up to point) seçeneği seçilirse yüzey belirtilen noktaya kadar uzatılır.
    Yüzeye kadar (Up to surface) seçeneği seçilirse yüzey belirtilen yüzeye kadar uzatılır.
  5. Uzatma Tipi (Extension Type) bölümünde uzatma tipi seçenekleri vardır.    
     
 Aynı Yüzey (Same Surface) seçeneği seçilirse, dairesel yüzeylerde uzatılan kısım yüzey şekline uygun olarak devam eder (Şekil 3).
     Doğrusal (Linear)  seçeneği seçilirse, dairesel ve düz yüzeylerde uzatılan kısım düz olarak devam eder (Şekil 4).
  6. Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır ve kalıcı hale getirilir.

     
Şekil 3:Şekle göre uzatma         Şekil 4:Düz uzatma               Şekil 5:Uzatılmış düz yüzey

  YÜZ SİL (Delete  Face)
  1.TANITIM
  Yüz Sil, yüzey model veya katı model üzerindeki bir yüzeyi silmek için kullanılan bir komuttur. Yüzeyi silinen katı model yüzey model haline dönüşür. Komuta aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır ve çalıştırılır:
   Yüzeyler (Surfaces) araç çubuğu üzerindeki  Yüz Sil (Delete Face)   düğmesine tıklanır.
    Ekle Menü►Yüz Sil… (Insert Menu Face Delete…) yolu kullanılır.  

  2.YÜZEY SİLME 
  Yüzey silmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1.Yüz Sil (Delete Face)  düğmesine tıklanarak komut çalıştırılır. Yüzü Sil (Delete Face) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 6).

  
           Şekil 6:”YüzüSil” özellik yöneticisi                        Şekil 2:Silinecek yüzler

  2. Silinecek yüzey veya yüzeyler seçilir ve isimleri özellik yöneticisindeki Seçimler (Selections) bölümündeki Silinecek Yüzler  boşluğunda görüntülenir.
  3. Seçenekler (Options) bölümünden silme seçenekleri seçilir.
      Sil (Delete) seçeneği seçilirse yüzey silinir ve bir boşluk meydana gelir. Burada bu seçenek tercih edilmiştir.      
      Sil ve Yama (Delete and Patch) seçeneği seçilirse işlemden sonra yüzey kapatılır
      Sil ve Doldur (Delete and Fill) seçeneği seçilirse işlemden sonra boşluk otomatik doldurulur.
  4. Tamam (OK) düğmesine tıklanarak yüzey silme işlemi sonuçlandırılır (Şekil 3). Şekil 4’ de bir katı modelin silinmiş yüzeyi görülmektedir.
 
Not:Yüzey modellere ilave edilen yüzeyler Dikili Yüzey   komutuyla birleştirilmediği için tek başınadır ve silinemez. Silmek için önce Dikili Yüzey komutuyla dikilmelidir.

 
 Şekil  3:Yüzey silme işlemi                   Şekil 4:Katı model ve silinmiş yüzeyi
 

SPONSORLAR