/
/
/
DÖNDÜRÜLMÜŞ YÜZEY (Revolved Surface)
DÖNDÜRÜLMÜŞ YÜZEY (Revolved Surface)
  1.TANITIM
  2d (2 Boyut) çizimleri bir eksen etrafında döndürerek yüzeyler elde etmek için kullanılan bir komuttur. Çizimler açık veya kapalı olabilir. Objeler birbirini kesebilir veya kesmeyebilir. Aynı çizim düzlemine çizilmiş tüm objeler bir eksen etrafında aynı anda döndürülebildiği gibi, tek tek seçilerek de döndürülebilir.
  Döndürülmüş Yüzey komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
  ♦Yüzeyler
(Surfaces) araç çubuğu üzerindeki Döndürülmüş Yüzey (Revolved Surface)   düğmesine tıklanır (Şekil 1).
  ♦ Ekle Menü ►Yüzey Döndür… (Insert MenuSurface Revolve…) yolu kullanılır.


              Şekil 1:”Yüzeyler” araç çubuğu ve “Döndürülmüş Yüzey” komut düğmesi

  2.DÖNDÜRÜLMÜŞ YÜZEY ELDE ETME
  Döndürülmüş yüzey elde etmek için aşağıdaki işlem basamakları uygulanır:
  1. Döndürülecek profil ve döndürme ekseni çizilir (Şekil 2). Profil düz çizgi olmalıdır.
  2. Döndürülmüş Yüzey (Revolved Surface)  komut düğmesine tıklanır. Ekran İzometrik konuma geçer. Yüzey - Döndür (Surface – Revolve) isimli özellik yöneticisi ekranın sol tarafında görüntülenir ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır (Şekil 3).
      Döndürme Ekseni (Axis of Revolution)  bölümündeki boşluğa tıklanır ve ekrandan eksen seçilir.

     
Şekil 2:Profil ve eksen       Şekil 3:Özellik yön.                  Şekil 4:Döndürme

      Yön 1 (Direction 1) bölümünde aşağıdaki işlemler yapılır:
       >Yönü Ters Çevir (Reverse Direction)  düğmesine tıklanırsa döndürme yönü değiştirilir.
       > Döndürme Tipi (Revolve Type)  kısmından döndürme tipi seçilir.
           Kör tipi seçilirse  Açı (Angle)  kısmına döndürme açı değeri girilir. Default değer 360 derecedir. İstenildiğinde başka açılar da girilebilir.
           Tepe Noktasına Kadar tipi seçilirse   kısmındaki boşluğa tıklanır ekranda hazır bulunan bir objenin köşesi seçilir.
           Yüzeye Kadar tipi seçilirse  kısmındaki boşluğa tıklanır ekranda hazır bulunan bir objenin yüzeyi seçilir.
           Yüzeyden Ötele tipi seçilirse  kısmındaki boşluğa tıklanır ekranda hazır bulunan bir objenin öteleme yüzeyi seçilir. kısmına öteleme değeri girilir.
           Orta Düzlem tipi seçilirse  Açı (Angle)  kısmına döndürme açı değeri girilir. Açı her iki tarafa eşit olarak alınır.
       Yön 2 (Direction 2) bölümünde de aynı işlemler yapılır:
       Tamam (OK)   düğmesine tıklandığında işlem sonuçlandırılır (Şekil 4).
  3. Seçili Kontürler (Selected Contours) bölümündeki boşlukta birbirini kesen birden fazla objelerden seçilen objenin ismi yazılır ve döndürme işlemine dahil edilir. Ayrıca birbirini kesen 2 objenin ortak alanı seçilir ve döndürülür. Şekil 5’  de birbirini kesen kontürler görülmektedir. Şekil 6’  da bir kontürün döndürülmesi görülmektedir.

  
           Şekil 5:Kontürler                       Şekil 6:Bir kontürün döndürülmesi

    Not: Döndürülmüş yüzey Kalınlaştır (Thicken)  komutuyla istenilen kalınlık verilerek katı modele dönüştürülür.
 

SPONSORLAR