/
/
/
TANITIM ve ÇİZİM METOTLARI
TANITIM ve ÇİZİM METOTLARI
  1.TANITIM
  Daha önceki konularda anlatmış olduğumuz dik izdüşüm metoduna göre cisimlerin görünüşleri çizilip ölçülendirilerek tam olarak ifade edilmesi mümkündür. Bu durum teknik resim okuyanlar için geçerlidir. Ancak teknik resim bilmeyenler için görünüşler bir anlam ifade etmeyebilir ve cismi zihninde canlandıramayabilir. Buna sebep olarak her bir görünüşün iki boyutlu olmasını ve derinlik hakkında bilgi vermemesini gösterebiliriz.
  Perspektifler çizgisel 3 boyut resimlerdir. Tek bir görünüşle cismin 3 boyutu; uzunluk, yükseklik ve genişlik (derinlik) boyutları belirtilmektedir. Perspektifler sayesinde teknik resim bilgisi olmayanlar cismi zihninde canlandırıp kolayca anlayabilir.  
  Her türlü ayrıntı belirtildiğinden, perspektifler ölçülendirildiğinde yapım resmi olarak da kullanılabilir. Daireler elips şeklinde çizildiğinden göz yanılmasına sebep olabilir. Perspektif resimler genellikle kataloglarda, patent işlemlerinde, zihinde kolay canlandırmak için makine, inşaat ve mobilya resimlerinde, reklam işlerinde, ticari işlerde vb. yerlerde kullanılabilir.

  2.PERSPEKTİF ÇİZİM METOTLARI
  Perspektif çiziminde üç çeşit izdüşüm metodu kullanılır:
  1. Aksonometrik izdüşüm
  2. Eğik izdüşüm
  3. Konik (merkezi) izdüşüm
  Aksonometrik ve eğik izdüşüm metotlarında geriye doğru giden kenarlar birbirine paralel olduğundan bu çeşit perspektiflere paralel perspektifler de denir. Merkezi (konik) izdüşüm metodu ile çizilen perspektif resimlerde geriye doğru giden kenarlar birbirlerine yaklaşarak bir noktada birleşirler. Şekil 1’ de bir parçanın görünüşleri ve perspektifleri görülmektedir.


                                     Şekil 1:Görünüşler ve perspektif çeşitleri

  3.PERSPEKTİFLERİN SINIFLANDIRMASI
  a. Aksonometrik perspektiflerde ışınlar izdüşüm düzlemine dik gelir. Parça ise belli açılarda döndürülür. Parçanın duruş açısına göre aksonometrik perspektifler üçe ayrılır. Şekil 2’ de aksonometrik perspektifler ve açıları görülmektedir.
  1.İzometrik (standart eşit açılı) perspektifler,
  2.Dimetrik (standart iki açılı) perspektifler,
  3.Trimetrik (standart olmayan değişik açılı) perspektifler.


                                         Şekil 2:Aksonometrik perspektif çeşitleri

  b. Eğik perspektiflerde de ışınlar izdüşüm düzlemine eğik gelir. Parçanın duruş açısına göre eğik perspektifler de üçe ayrılır. Şekil 3’ de eğik perspektifler ve açıları görülmektedir.
  1.Kavaliyer perspektifler,
  2.Kabinet perspektifler,
  3.Planet (Kuşbakışı) perspektifler.


                                                   Şekil 3:Eğik perspektif çeşitleri
  c. Konik (merkezi) perspektiflerde ışınlar konik gelir ve bir noktada birleşirler. Genellikle mimari çizimlerde kullanılır. Eğik perspektifler kaçış (bakış) noktasına göre üçe ayrılır (Şekil 4):
  1.Bir kaçış noktalı konik perspektifler,
  2.İki kaçış noktalı konik perspektifler,
  3.Üç kaçış noktalı konik perspektifler.


                          Şekil 4:Kaçış noktalı merkezi (konik) perspektifler

SPONSORLAR