/
/
/
YERLEŞTİRME ÖLÇÜLERİYLE PERSPEKTİF ÇİZİMİ-2
YERLEŞTİRME ÖLÇÜLERİYLE PERSPEKTİF ÇİZİMİ-2
  BİRBİRİNİ KESEN İKİ SİLİNDİRİN "ARAKESİT" PERSPEKTİFİNİN ÇİZİMİ
  Birbirini kesen ve çapları farklı iki silindirin birleşme yerinde kendiliğinden bir arakesit eğrisi oluşur. Bu eğri pergelle çizilemez. Makine resimlerinde tecrübeli olanlar, işlem yapmadan bu eğrileri yaklaşık olarak çizebilirler. Bunun herhangi bir sakıncası yoktur. Arakesit eğrileri üretim için ölçülendirilmez. Bazı parçalarda sadece çizimini yapmak için ölçülendirilebilir.
  Şekil 1’ de birbirini 90˚ açıda kesen iki silindirin görünüşleri görülmektedir. Arakesit, ön görünüşte ve yay şeklindedir. Şekil 2’ de arakesitli izometrik perspektif görülmektedir.  

 
             Şekil 1:Görünüşler ve arakesit eğrisi                     Şekil 2:Arakesitli perspektif

  Birbirini 90˚açıda kesen iki silindirin arakesitli izometrik perspektifini çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Şekil 3’ de görüldüğü gibi yan görünüş te kesme düzlemlerinin çizgi görüntüleri (kırmızı eksen çizgileri) alınır. Çizgilerin küçük silindirin görünüşü olan küçük daireyi kestiği noktalar numaralandırılır. Çizgilerin aralarındaki uzaklığı herkes kendine göre ayarlayabilir.
  Aynı çizgiler  üst görünüşe taşınır ve büyük silindirin görünüşü olan büyük daireyi kestiği noktalar aynı numaralarla numaralandırılır.  


          Şekil 3:Üst ve yan görünüşlerde kesme düzlemlerinin çizgi görüntüleri

  2. Ön görünüşe sol taraftan bakılacak şekilde izometrik eksenler çizilir. Eksenlerin kesim yerlerine daha önce anlatılan metotlardan biriyle Ø80 ve Ø60 ölçülerindeki silindirlerin uç kısımlarının dairelerin izometrik şekli çizilir (Şekil 4).
  3. Büyük silindirin üst kısmı ve küçük silindirin sağ kısmı Şekil 5’ te görüldüğü gibi aynı ölçülerde bölüntülere ayrılır ve numaralandırılırlar. Burada numaralama çok önemlidir.

 
                Şekil 4:İzometrik daireler                          Şekil 5:İzometrik bölüntüler

  4. Şekil 6’ da görüldüğü gibi büyük daireden aşağı doğru, küçük daireden sola doğru taşıma çizgileri çizilir. Aynı numaralı doğrular kestirilir ve arakesit eğrisinin geçeceği noktalar bulunur.
  5. Noktalar eğri cetveliyle üçer üçer sırayla birleştirilir ve arakesit eğrisi oluşturulur (Şekil 7).

  
     Şekil 6:Taşıma çizgileri ve noktalar                          Şekil 7:Arakesit eğrisi

  6. Şekil 8’ de görüldüğü gibi silindirlerin dış ayrıt çizgileri çizilir. Şeklin ve arakesitin görünmeyen kısımları silinerek çizim tamamlanır (Şekil 9).
  Not: Karışık pespektif çizimlerinde en zor iş görünürlük tespitidir. Bunu kolay başarabilmek için mesleki bilginin yanısıra, oluşabilecek şekli kafamızda canlandırma yapabilmemizdir.

 
   Şekil 8:Silindirlerin dış ayrıt çizgileri                  Şekil 9:Arakesitli perspektif

SPONSORLAR