HALKA-SİMİT (Torus)
   TORUS (Halka-Simit)
   
1.TANITIM
    Üç boyutlu katı model halka oluşturmak için Torus komutu kullanılır. Halkada iki adet yarıçap vardır. Birisi tüpün yarıçapıdır. Diğeri ise halkanın merkezinden tüpün merkezine olan yarıçaptır ki bu yarıçap halkanın yarıçapıdır.
    Torus komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Klavyeden  TORUS veya TOR  yazılıp Enter
 tuşuna basılır.
       Command:TOR

    ♦ Draw Menu  Modeling Torus      (Çizim Menüsü Modelleme Halka)
    ♦ Modeling Toolbar
Torus                (Modelleme Araç Çubuğu Halka)
    ♦ Ribbon 
Home Tab Modeling Panel Torus
      
(Komut Şeridi
Home Sekmesi Modelleme Paneli Halka)

   2.HALKA ÇİZİMİ
    Halka çiziminde önce halkanın merkez noktası ve yarıçap değeri istenir. Daha sonra tüp yarıçapı verilerek çizim gerçekleştirilir. Halkanın 3 boyut tel kafes halinde iken yatay ve düşey çizgilerin sayısı isolines sistem değişkeni ile ayarlanır.
    Halka çiziminde aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Torus komutu çalıştırılır.
        Command:TOR 

    2. Halkanın merkez noktası tıklanarak belirlenir.
       Specify center point or [3P/2P/Ttr]: P1  

        (Halkanın merkezini belirtiniz veya [3Nokta/2Nokta/Teğet,teğet,yarıçap])
    3. Halkanın yarıçap değeri girilir ve Enter  tuşuna basılır.
        Specify radius or [Diameter]: 70
  (Halkanın yarıçapını belirtiniz veya [Çap])
    4. Tüpün yarıçap değeri girilir ve Enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır.
        Specify tube radius or [2Point/Diameter]: 25 

         (Tüpün  yarıçapını belirtiniz veya [2 Nokta/Çap])
         
Şekil 1’ de halkanın üstten ve tel kafes görünüşü görülmektedir. Şekil 2’ de ise halka, izometrik ortamda ve Shaded with edges görüntü stilinde
görülmektedir.

 
Şekil 1:Halkanın üstten görünüşü                                   Şekil 2:Halka

   
3. DİĞER METOTLARLA HALKA ÇİZİMİ
    ♦ 3P (3 Nokta) metoduyla halka çizmek için, halkanın çevresi üzerinde 3 nokta belirlenir.
    ♦ 2P
(2 Nokta) metoduyla halka çizmek için, halkanın çapı üzerinde 2 nokta belirlenir.
    ♦​ Ttr
(Teğet, teğet, yarıçap) metoduyla halka çizmek için önceden çizilmiş 2 obje seçilir ve ardından halkanın yarıçap değeri girilir.
    
Not: 3d resimler üzerinde kaplanmış durumdayken isolines çizgilerinin görünmesi için Shaded with edges görüntü stili seçilmelidir.

 

SPONSORLAR