/
/
/
KESİTLER ARASINI DOLDURMA (Loft)
KESİTLER ARASINI DOLDURMA (Loft)
    LOFT (Kesitler Arasını Doldurma)
   
1.TANITIM
    Loft, iki veya daha fazla kapalı eğrilerden oluşan kesitler arasını doldurarak 3D katı model elde etmek için kullanılan bir komuttur. Kesitler X-Y düzleminde çizilmeli ve aralarında Z ekseni yönünde uzaklık olmalıdır. Loft işleminden sonra  objelerin, yolun ve kılavuz çizgilerinin  otomatik olarak silinmesi isteniyorsa DELOBJ sistem değişkeninin değeri 1 yapılmalıdır.  Şekil 1’ de dört kesitli loft örneği görülmektedir.
    Loft komutunun uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların olması gerekir:      
    ♦ Lines, Arcs, Elliptical arc, 2D polyline, 2D spline, Circle, Elipse gibi komutlarla çizilmiş kapalı çizgilerden oluşturulmuş bölge ve poliline objeler, Point komutuyla çizilmiş noktalar loft kesiti olarak kullanılır.
    ♦ Line, Arc, Elliptical arc, 2D polyline, 3D polyline, Spline, Helix komutlarıyla çizilmiş  ucu açık objeler loft yolu olarak kullanılabilir.
    ♦ Line, Arc, Elliptical arc, 2D polyline, 3D polyline, 2D spline, 3D spline komutlarıyla çizilmiş ucu açık objeler kılavuz çizgisi olarak kullanılabilir.
    Loft komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir.
    ♦ Klavyeden LOFT yazılıp Enter
 tuşuna basılır.
       Command:LOFT

    ♦  Draw Menu ► Modeling ► Loft      (Çizim Menüsü Modelleme Loft)
    ♦  Modeling Toolbar
 Loft                      (Modelleme Araç Çubuğu  Loft)
     Ribbon
 Home Tab  Modeling Panel Loft
      (Komut Şeridi
 Home Sekmesi Modelleme Paneli Loft)

 
                                
Şekil 1:Loft örneği

   2.SADECE KESİTLER SEÇİLEREK KATI MODEL ÇİZİMİ
    Önce bir hususa dikkat çekelim. Loft komutunda kesitler Region komutuyla alan yapılırsa yüzey model meydana gelir. Kesitler Pedit komutuyla poliline haline getirilirse katı model meydana gelir.
    Sadece kesitler seçilerek katı model çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Loft yapılacak modelin kesitleri 2D komutlarıyla X-Y düzleminde çizilir. Region komutuyla bölge haline getirilir
(Şekil 2).
    2. Ekranın  3 boyut konumuna geçmesi için, SW Isometric görünüm  çeşidi seçilir. Objelerin gri renkte görünmesi için görüntü stillerinden Conceptual  seçilir (Şekil 3).

    
                         Şekil 2:Kesitler                                          Şekil 3:İzometrik konum              

    3. Dairesel kesit Z ekseni yönünde verilen ölçü kadar yukarıya taşınır (Şekil 4). 

  
                   Şekil 4                                         Şekil 5:Loft objesi      

    4. Loft  komutu çalıştırılır.
        Command: LOFT 

    5. Kesitler art arda seçilir (Şekil 26).  Komutun devamını getirmek için  Enter  tuşuna basılır          
        Select cross sections in lofting order or […]: P1   (Loft kesitini seçiniz)

        Select cross sections in lofting order or […]: P2   (Loft kesitini seçiniz)
        Select cross sections in lofting order or […]:     (Komuta devam etmek için)
     6. Sadece kesitleri kullanmak için klavyeden C yazılıp Enter  tuşuna basılır ve sonuca gidilir
(Şekil 5).
        Enter an option [Guides/Path/Cross sections only/…] :C
         (Bir seçenek giriniz [Kılavuz/Yol/Sadece kesitler seçimi] )
     7. Loft objesi üzerinde düzenleme yapmak için obje üzerine bir defa tıklanır. Objenin üzerinde ve dışında üçgen şeklinde ok meydana gelir
(Şekil 6).
     8. Obje dışındaki üçgen oka  tıklanır ve kesitler arasını oluşturma seçenekleri karşımıza gelir (Şekil 7).

    
                       Şekil 6:Şeçilmiş obje                                         Şekil 7:Seçenekler 

      ♦ Ruled seçeneğiyle kesitler arası düz olur  (Şekil 8).
      ♦ Smooth Fit seçeneğiyle kesitler arası yumuşatılarak yay şeklinde olur.
     
♦  Normal to all sections seçeneğiyle yanal yüzeyler tüm kesitlere dik oluşurlar
(Şekil 9).  Şekil 10’ da başka bir geliştirilmiş örnek görülmektedir. 

   
        Şekil  8:Kesitler arası düz                 Şekil  9:Kesitlere dik                  Şekil 10:Örnek

   3. PATH (Yol) SEÇENEĞİYLE LOFT ÇİZİMİ
    Path (Yol) seçeneğiyle, bir yol boyunca çizilmiş olan kesitlerin arasını doldurarak katı model oluşturulur. Tüm kesitler yol üzerinde ve yola dik çizilmelidir. Yol eğrisine dik kesit çizebilmek için UCS eğriye dik olarak yerleştirilir ve Z ekseni yola yapışık olur
(Şekil 11). Bunu sağlamak için UCS komutunun ZAxis seçeneği kullanılır. Her kesit çizimi için UCS ilgili yere taşınır. Detaylı bilgi UCS konusunda verilmiştir.
     Yola göre loft objesi çizebilmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Loft yapılacak modelin kesitleri 2D komutlarıyla X-Y düzleminde çizilir. Region komutuyla bölge haline getirilir
(Şekil 12).
     2. Ekranın  3 boyut konumuna geçmesi için,  View araç çubuğundan  SW Isometric düğmesine tıklanır.  Visual Style  araç çubuğundan Conseptual  seçilir.

       
  Şekil 11:Ucs ve yol            Şekil 12:Yol ve kesitler       Şekil 13:Loft modeli

    3. Loft  komutu çalıştırılır.
        Command: LOFT 

    4. Kesitler art arda seçilir. Komutun devamını getirmek için  Enter  tuşuna basılır.       
        Select cross sections in lofting order or […]: P1 (Loft kesitini seçiniz-Altıgen seçilir)

        Select cross-sections in lofting order or […]:P2  (Büyük daire seçilir)
        Select cross-sections in lofting order or […]:P3   (Küçük daire seçilir)
        Select cross-sections in lofting order or […]:     (Komuta devam etmek için)
    5. Path  (Yol) seçeneğini kullanmak için klavyeden P yazılıp Enter  tuşuna basılır.
        Enter an option [Guides/Path/…] :P

         (Bir seçenek giriniz [Kılavuz/Yol/…] )
    6. Yol eğrisi seçilir ve işlem bitirilir
(Şekil  13).
        Select path profile: P4              (Yol profilini seçiniz)

    4.GUIDE (Kılavuz) SEÇENEĞİYLE LOFT ÇİZİMİ
    Guide  (Kılavuz) seçeneğiyle; bir veya daha fazla kılavuz eğrisi boyunca, çizilmiş olan başlangıç ve bitiş kesitlerinin arasını doldurarak katı model oluşturulur. Kesitler ve kılavuz eğrileri önceden birbirine dik düzlemlerde çizilmelidir. Kılavuz eğrileri tüm kesitleri kesmelidir.
     Kılavuz çizgisine göre loft yapmada işlem sırası:
     1. Loft yapılacak modelin kesitleri Top (Üst)
 düzleminde 2D komutlarıyla çizilir. Region komutuyla bölge haline getirilirler. Move komutuyla ilgili kesitler Z ekseni yönünde taşınarak araları açılır.
     2. Ekranın  3 boyut konumuna geçmesi için,  View araç çubuğundan  SW Isometric
 düğmesine tıklanır ve Visual Style  araç çubuğundan Conseptial 
seçilir.
     3. Kılavuz çizgileri,  Top  düzlemine dik olan Front (Ön)
düzleminde çizilir.
     4. Loft  komutu çalıştırılır.
         Command: LOFT 

     5. Kesitler art arda seçilir. Komutun devamını getirmek için  Enter tuşuna basılır.       
         Select cross sections in lofting order or […]:P1    (Büyük daire seçilir)

         Select cross sections in lofting order or […]: P2   (Küçük daire seçilir)
         Select cross-sections in lofting order or […]:     (Komuta devam etmek için)
     6. Guides  (Kılavuzlar) seçeneğini kullanmak için klavyeden G yazılıp Enter  tuşuna basılır.
         Enter an option [Guides/Path/Cross-sections only/…] :G

         (Bir seçenek giriniz [Kılavuz/Yol/Sadece kesitler seçimi] )
     7. Kılavuz eğrisi seçilir ve işlem bitirilir  
(Şekil  14). Birden fazla kılavuz çizgisi varsa art arda seçilir.
         Select guide curves: P3              (Klavuz eğrilerini seçiniz)

         Select guide curves:                (Komutu sonuçlandırmak için)


 
               Şekil  14:Tek klavuz çizgili Loft objesi                                

     8. Şekil 15’ de oluşturulmuş iki kılavuz çizgili Loft cismi görülmektedir.


            Şekil 15:İki klavuz çizgili Loft objesi


 

        

SPONSORLAR