KONİ (Cone)
    CONE (Koni)
   
1.TANITIM
    3 boyutlu katı model koni çizmek için Cone komutu kullanılır. Koni çizimine başlanmadan önce tel kafes görünümün de yanal yüzeydeki çizgi sayısını belirlemek için Isolines  sistem değişkeninin  ayarlanması gerekir.
     Command:ISOLINES

     Enter new value for  ISOLINES <4>:8  (Isolines için yeni değeri giriniz<4 >)
     Cone (koni) komutuna aşağıdaki yerlerden girilir:
     ♦ Klavyeden  CONE  yazılıp Enter
 tuşuna basılır.
        Command:CONE

     ♦ Draw Menu ► Modeling  Cone      (Çizim Menüsü  Modelleme Koni)
     ♦ Modeling Toolbar
Cone               (Modelleme Araç Çubuğu  Koni)
     ♦ Ribbon
Home Tab  Modeling Panel Cone
        (Komut Şeridi
 Home Sekmesi Modelleme Paneli† Koni)

   2.DİK KONİ ÇİZİMİ
    Koni çiziminden önce ekranın izometrik ortama geçmesi için görünüm çeşitlerinden SW Isometric seçilir. Koninin önce tabanının merkez noktası belirlenir. Daha sonra taban yarıçapının değeri ve yükseklik değeri verilerek çizim gerçekleştirilir (Şekil 1). İşlem sırası:
    1. Cone komutu çalıştırılır.
        Command:CONE 

    2. Koninin tabanının merkez noktası için ekrana tıklanır.
       Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]: P1

        (Tabanın  merkez noktasını belirleyin veya [3Nokta/2Nokta/Teğet,teğet,yarıçap/Eliptik])
    3. Koninin tabanının yarıçap değeri girilir.
       Specify base radius or [Diameter]:50

        (Koninin tabanı için yarıçapı belirleyin veya [Çap])
    4. Koninin yükseklik değeri girilir.
       Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius] <100>:100

       (Yüksekliği belirleyin veya [2 Nokta/Eksen Uçnoktası/Üst yarıçap])

  
                      Şekil 1:Dik koni çizimi                                   Şekil  2:Kesik koni                      

   3.KESİK KONİ ÇİZİMİ
    Kesik koni çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Cone komutu çalıştırılır.
       Command:CONE 

    2. Koninin tabanının merkez noktası için ekrana tıklanır.
       Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]: P1

        (Tabanın  merkez noktasını belirleyin veya [3Nokta/2Nokta/Teğet,teğet,yarıçap/Eliptik])
    3. Koninin tabanının yarıçap değeri girilir.
       Specify base radius or [Diameter] <45.0000>:50

        (Koninin tabanı için yarıçapı belirleyin veya [Çap])
    4. Koninin üst tabanını oluşturmak için Top radius (Üst yarıçap) seçeneği kullanılır. Klavyeden T yazılıp Enter  tuşuna basılır. 
       Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius] <100>:T
  (Üst yarıçap seç.)
       (Yüksekliği belirleyin veya [2 Nokta/Eksen Uç noktası/Üst yarıçap])
    5. Koninin üst tabanının yarıçap değeri girilir.
        Specify top radius <0.0000>: 20
        (Üst yarıçapı belirtiniz)

    6. Koninin yükseklik değeri girilir ve kesik koni çizimi tamamlanır (Şekil  2).
       Specify height or [2Point/Axis endpoint] <200.0000>: 150
        (Yüksekliği belirleyin veya [2 Nokta/Eksen Uç noktası]):

    4. DİĞER METOTLARLA KONİ ÇİZİMİ
     ♦ 3P (3 Nokta) metoduyla koni çizmek için, koninin taban çevresi üzerinde 3 nokta belirlenir.
     ♦ 2P
(2 Nokta) metoduyla koni çizmek için, koninin taban çapı üzerinde 2 nokta belirlenir.
     ♦ Ttr
(Teğet, teğet, yarıçap) metoduyla koni çizmek için önceden çizilmiş 2 obje seçilir ve ardından koninin taban yarıçap değeri girilir.
     ♦ Elliptical seçeneği  seçilirse tabanı elips olan koni çizilir. 2 boyutlu elips çiziminde olduğu  gibi elipsin  büyük ve küçük eksen ölçüleri istenilir.
     ♦ Diameter  
(Çap) seçeneği seçilirse  tabanın çap ölçüsünün girilmesi istenir.
     ♦ 2Point seçeneği seçilirse  yükseklik ölçüsü için ekranda iki nokta belirlenir.


   
5.KONİ ÖLÇÜLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPMA
    Koni ölçüsünü değiştirmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Koni ölçülerinde değişiklik yapmak için koni üzerine tıklanır.

 
            Şekil 3                      Şekil 4:Sürüklenerek kesik koni oluşturma

    2. Koni üzerine kare ve üçgen tutamaklar yerleşir (Şekil  3). Bu tutamakların üzerine sol tuşla tıklanarak seçilir. Mause hareket ettirilerek görevlerini yaparlar. İstenilen yere gelindiğinde tekrar tıklanır. Dışarı tarafa hareket ettirildiğinde klavyeden ölçü girildiğinde önceki ölçüye ilave edilir. İç tarafa hareket ettirildiğinde klavyeden ölçü girildiğinde önceki ölçüden çıkarılır.
    3. Tabandaki üçgen tutamakların görevi taban yarıçapını değiştirmek içindir. Merkezdeki üçgen ile yükseklik değiştirilir. Tabandaki kare ile koni taşınır.
    4. 1 numaralı tutamaktan tutulup yukarı doğru sürüklenirse koninin yüksekliği değişir. 2 numaralı tutamaktan tutulup yana doğru sürüklenirse kesik koni elde edilir
(Şekil  4).
 

SPONSORLAR