KÜRE (Sphere)
   SPHERE (Küre)
   
1.TANITIM
    Üç boyutlu küre çizmek için Sphere komutu kullanılır. Küre, tel kafes halinde iken enlem ve boylam çizgilerinin sayısı isolines sistem değişkeni ile ayarlanır. Komuta aşağıdaki yollardan girilir.
    ♦ Klavyeden SPHERE  yazılıp Enter
 tuşuna basılır.
       Command:SPHERE

    ♦ Draw Menu ► Modeling Sphere   (Çizim Menüsü   Modelleme  Küre)
    ♦ Modeling Toolbar  Sphere             (Modelleme Araç Çubuğu  Küre)
    ♦ Ribbon Home Tab Modeling Panel Sphere 
       
(Komut Şeridi
Home Sekmesi Modelleme Paneli Küre)

    2. KÜRE (Sphere) ÇİZİMİ
    Küre çiziminden önce ekranın izometrik ortama geçmesi için görünüm çeşitlerinden SW Isometric seçilir. Önce merkez noktası tıklanır. Daha sonra default olarak yarıçap istenir. Çap (Diameter) seçeneği kullanılmak istenilirse klavyeden D yazılıp Enter  tuşuna basılır.
     Küre çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Sphere komutu çalıştırılır.
         Command:SPHERE

     2. Kürenin merkez noktası tıklanarak belirlenir.
         Specify center point or [3P/2P/Ttr]: P1  

         (Kürenin merkezini belirtiniz veya [3Nokta/2Nokta/Teğet,teğet,yarıçap])
     3. Kürenin yarıçap değeri girilir ve Enter   tuşuna basılarak işlem tamamlanır.
         Specify radius or [Diameter]: 50
   (Kürenin yarıçapını belirtiniz veya [Çap])
       
Şekil 1’ de kürenin üstten ve tel kafes görünüşü görülmektedir. Şekil  2’ de ise küre, izometrik ortamda ve Shaded with edges görüntü stilinde görülmektedir.

 
   Şekil 1:Tel kafes halinde küre                 Şekil 2:Küre ve çizgileri              

   3.DİĞER METOTLARLA KÜRE ÇİZİMİ
    ♦ 3P (3 Nokta) metoduyla küre çizmek için, kürenin çevresi üzerinde 3 nokta belirlenir.
    ♦ 2P
(2 Nokta) metoduyla küre çizmek için, kürenin çapı üzerinde 2 nokta belirlenir.
    ♦Ttr
(Teğet, teğet, yarıçap) metoduyla küre çizmek için önceden çizilmiş 2 obje seçilir ve arkasından kürenin yarıçap değeri girilir.
   
Not: 3d resimler üzerinde kaplanmış durumdayken isolines çizgilerinin görünmesi için Shaded with edges görüntü stili seçilmelidir.
 

SPONSORLAR