HELİS-YAY (Helix)
   HELIX (Helis-Yay)
   1.TANITIM
    Helix, 3 boyut helis (Şekil 1) veya 2D spiral (Şekil 2) çizmek için kullanılan bir komuttur. Helisin tanımını basit olarak şu şekilde yapabiliriz: Bir dik üçgenin hipotenüsünün silindirin çevresine sarılması sonucu meydana gelen şekle helis denir. Helis silindir çevresinde tam bir defa dönerse buna bir sarım denir. Yüksekliğne de helis yüksekliği denir. Helis başlangıcından helis bitimine kadar hiç kesintiye uğramaz ve bir bütündür. Çizgisel helis yaylar Sweep komutunda yol olarak kullanılabilir.

    
      Şekil  1:Helis                     Şekil  2:Spiral                      

    Helix komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Klavyeden  HELIX yazılıp Enter
 tuşuna basılır.
       Command:HELIX

      Draw Menu ► Helix                       (Çizim Menüsü  Helis)
      Modeling Toolbar  Helix             (Modelleme Araç Çubuğu Helis)
     Ribbon  Home Tab  Draw Panel Helix
       (Komut Şeridi
 Home Sekmesi  Draw Paneli  Helis)

   2.SİLİNDİRİK HELİS YAY ÇİZİMİ
    Silindirik helislerde alt taban çapıyla üst taban çap değerleri aynıdır. Helis çiziminde sarım sayısıyla helis yüksekliği ve kıvrılma yönü belirtilmelidir. Default olarak CCW (Saatin Ters Yönü) kullanılır. Saat yönünde kıvrılması istenilirse CW seçeneği seçilir. Helis çiziminden önce ekran, SW Isometric görünümü seçilerek izometrik konuma getirilir.
    Silindirik helis çiziminde aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Helix komutu çalıştırılır. Güncel ayarları gösteren bilgi satırı görüntülenir.
        Command: HELIX 

        Number of turns = 3.0000    Twist=CCW    (Sarım sayısı=3   Kıvrılma Yönü=CCW)
    2. Helisin alt tabanının merkez noktası için ekrana tıklanır.
        Specify center point of base: P1          (Tabanın merkez noktasını belirtiniz)

    3. Helisin alt tabanının yarıçap değeri girilir ve Enter  tuşuna basılır.
        Specify base radius or [Diameter] <1.0000>: 50 

        (Tabanın yarıçapını belirtiniz veya [Çap]
    4. Helisin üst tabanının yarıçap değeri girilir ve Enter  tuşuna basılır.
        Specify top radius or [Diameter] <50.0000>:50 

        (Üst tabanın yarıçapını belirtiniz veya [Çap]
    5. Helisin sarım sayısını ayarlamak için Turns (Sarımlar) seçeneği kullanılır. Klavyeden T yazılıp Enter  tuşuna basılır.
        Specify helix height or […/Turns/turn Height/tWist] <1.0000>: T

        (Helisin yüksekliğini belirtiniz veya […ı/Sarımlar/Sarım yüksekliği/Sarım yönü]):
    6. Sarım sayısı değeri girilir ve Enter  tuşuna basılır.
        Enter number of turns <3.0000>: 8
  (Sarım sayısını giriniz )
    7. Helisin yükseklik değeri girilir ve Enter  tuşuna basılır
(Şekil 3).
        Specify helix height or […/Turns/turn Height/tWist] <1.0000>: 80
        (Helisin yüksekliğini belirtiniz veya […/Sarımlar/Sarım yüksekliği/Sarım yönü]):

 
              Şekil 3:Silindirik helis

   3.KONİK HELİS YAY ÇİZİMİ
     Konik helislerde alt taban yarıçapıyla üst taban yarıçap değerleri farklıdır. Diğer özellikler silindirik helis çiziminde olduğu gibidir. Çizim sırası aşağıdaki gibidir:
     1. Helix komutu çalıştırılır. Güncel ayarları gösteren bilgi satırı görüntülenir.
        Command: HELIX 

        Number of turns = 8.0000    Twist=CCW    (Sarım sayısı=3   Kıvrılma Yönü=CCW)
     2. Helisin alt tabanının merkez noktası için ekrana tıklanır.
        Specify center point of base: P1          (Tabanın merkez noktasını belirtiniz)

     3. Helisin alt tabanının yarıçap değeri girilir ve Enter  tuşuna basılır.
        Specify base radius or [Diameter] <30.0000>: 50 

        (Tabanın yarıçapını belirtiniz veya [Çap]
     4. Helisin üst tabanının yarıçap değeri girilir ve Enter  tuşuna basılır.
        Specify top radius or [Diameter] <50.0000>:20 

        (Üst tabanın yarıçapını belirtiniz veya [Çap]
     5. Helisin sarım sayısını ayarlamak için Turns
(Sarımlar) seçeneği kullanılır. Klavyeden  T yazılıp Enter  tuşuna basılır.
        Specify helix height or […/Turns/turn Height/tWist] <1.0000>: T

        (Helisin yüksekliğini belirtiniz veya […ı/Sarımlar/Sarım yüksekliği/Sarım yönü]):
     6. Sarım sayısı değeri girilir ve Enter  tuşuna basılır.
        Enter number of turns <3.0000>: 8
  (Sarım sayısını giriniz )
     7. Sarım yönünü  belirtmek için tWist seçeneği kullanılır. Klavyeden W yazılıp Enter  tuşuna basılır.
        Specify helix height or […/Turns/turn Height/tWist] <80.0000>: W 

        (Helisin yüksekliğini belirtiniz veya […/Sarımlar/Sarım yüksekliği/Sarım yönü])
     8. Sarım yönü klavyeden yazılır ve Enter tuşuna basılır. CW:Saat yönü, CCW:Saatin ters yönü.
        Enter twist direction of helix [CW/CCW] : CW 

        (Helisin sarım yönünü giriniz [Saat yönü/Saatin ters yönü] :Saat Yönü
     9. Helisin yükseklik değeri girilir ve Enter  tuşuna basılarak konik helis çizilmiş olur
(Şekil 4).
        Specify helix height or […/Turns/turn Height/tWist] <1.0000>: 80
        (Helisin yüksekliğini belirtiniz veya […/Sarımlar/Sarım yüksekliği/Sarım yönü]):

       
           Şekil 4:Konik helis yay                                 

   4.SPİRAL YAY ÇİZİMİ
    Sabit bir O noktası etrafında düzgün hızla dönen bir doğru üzerinde bulunan ve O noktasından dışa doğru hızla hareket eden bir noktanın geometrik yerine spiral denir. Bir tur için eğriye spir, açılma miktarına  da spir adımı denir. Kısacası içten dışa doğru uzaklaşarak oluşan helise spiral denir. 
    Spiral çizimi konik helis çizimiyle aynıdır. Sadece yükseklik değeri 0 (Sıfır) alınır.
Şekil 5’ de; alt yarıçapı 10, üst yarıçapı 60, sarım sayısı 8, yüksekliği 0 ve sarım yönü CCW (Saatin Ters Yönü) olan spiral çizimi görülmektedir. İşlem sırası:
    1. Helix komutu çalıştırılır. Güncel ayarları gösteren bilgi satırı görüntülenir.
        Command: HELIX 

        Number of turns = 8.0000    Twist=CCW    (Sarım sayısı=3   Kıvrılma Yönü=CCW)
    2. Helisin alt tabanının merkez noktası için ekrana tıklanır.
        Specify center point of base: P1          (Tabanın merkez noktasını belirtiniz)

    3. Helisin alt tabanının yarıçap değeri girilir ve Enter  tuşuna basılır.
        Specify base radius or [Diameter] <30.00>: 10 

        (Tabanın yarıçapını belirtiniz veya [Çap]
    4. Helisin üst tabanının yarıçap değeri girilir ve Enter  tuşuna basılır.
        Specify top radius or [Diameter] <50.00>:60 

        (Üst tabanın yarıçapını belirtiniz veya [Çap]
     5. Helisin sarım sayısını ayarlamak için Turns (Sarımlar) seçeneği kullanılır. Klavyeden  T yazılıp Enter  tuşuna basılır.
         Specify helix height or […/Turns/turn Height/tWist] <1.0000>: T

         (Helisin yüksekliğini belirtiniz veya […ı/Sarımlar/Sarım yüksekliği/Sarım yönü]):
     6. Sarım sayısı değeri girilir ve Enter  tuşuna basılır.
         Enter number of turns <3.0000>: 8
  (Sarım sayısını giriniz )
     7. Helisin yükseklik değeri girilir ve Entertuşuna basılarak spiral helis çizilmiş olur
(Şekil 5).
         Specify helix height or […/Turns/turn Height/tWist] <1.0000>: 0
         (Helisin yüksekliğini belirtiniz veya […/Sarımlar/Sarım yüksekliği/Sarım yönü]) :


                           Şekil 5:Spiral yay

 

SPONSORLAR