/
/
/
ÇİZGİ KALINLIĞI (Lweight). ÇİZGİ RENGİ (Color)
ÇİZGİ KALINLIĞI (Lweight). ÇİZGİ RENGİ (Color)
   LWEIGHT (Çizgi Kalınlığı) 
   1.TANITIM
   Teknik Resim’ de çizgi kalınlığı önemli bir yer tutar. Kalın çizgiler objelerin görünen kenarlarını belirtir. Ölçülendirme, tarama gibi çizgiler ince çizgilerdir.
Lweight, çizimlerde kullanılan objelerin çizgi kalınlıklarını ayarlamak için kullanılan bir komuttur. Objenin görünen ana kenarlarına genellikle 0.5 mm  kalınlık verilir. İnce çizgilere 0.20 mm kalınlık verilir. Programın default çizgi kalınlığı 0.25 mm’ dir.
     Lweight (Çizgi Kalınlığı) komutuna aşağıdaki yoldan girilir:
     ♦ Klavyeden LWEIGHT veya LW yazılır ve Enter
 tuşuna basılır.
        Command:LW

     ♦ Format Menu  ► Lineweight             (Biçim Menüsü ► Çizgi Genişliği)
     ♦ Properties Toolbar ► Line Weight Control   (Özellikler Araç Çubuğu ► Çizgi Genişliği Kontrolü)
     
♦ Ribbon ► Home Tab ► Properties Panel ► Lineweight
     
  (Komut Şeridi ► Home Sekmesi ►Properties Paneli ► Çizgi Kalınlığı

     2.ÇİZGİLERE GENİŞLİK VERME
     Çizgi genişlik ayarları çizime başlanmadan önce yapılmalıdır. Burada yapılacak çizgi genişliği bütün çizimi etkiler. Objelere çizgi kalınlığı vermek için aşağıdaki yol izlenir:  
     1. Lweight
komutu çalıştırılır.
         Command: LWEIGHT   (LW) 
     2. Komut çalıştırıldığında Lineweight Settings isimli diyalog  kutusu görüntülenir ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır (Şekil  1).
       ♦ Lineweights (Çizgi Kalınlıkları) bölümünden çizgi kalınlığı seçilir.  Objeler seçilen bu kalınlıkta  çizilirler.  
       ♦ Units for Listing bölümünden Milimeters [mm] seçilir.
       ♦ Display Lineweight onay kutusu işaretlenirse ekranda çizgi kalınlığı görülür.  Ayrıca ekranın alt kısmındaki Show / Hide Lineweight  düğmesine tıklanarak çizgi kalınlığı ekranda görünür. Tekrar tıklanırsa çizgi kalınlığı görünmez. Çizimleri ince çizgilerle çizmek daha kolaydır.   


                  Şekil  1:Lineweight Settings diyalog kutusu

      ♦ Default kısmından sürekli kullanılacak çizgi kalınlığı seçilir.  Default değer 0.25 mm’ dir.  Siz bu değeri değiştirebilirsiniz.
      ♦ Adjust Display Scale bölümündeki kayar çubuk kaydırılarak ekrandaki  çizgi kalınlığının  görünümü ayarlanır. Sadece ekranı etkiler.
      ♦ Çizgi kalınlıkları ekranda çok geniş görülebilir. Bunun hiçbir zararı yoktur. Yazıcıdan ayarlandıkları genişlikte çizdirilir.
      ♦ OK düğmesine tıklanarak işlem gerçekleştirilir.

     3.2D OBJELERE PRATİK OLARAK ÇİZGİ KALINLIĞI VERME
     Ekranda çizili bulunan 2D objelerin çizgi kalınlıklarını pratik olarak değiştirmek için aşağıdaki yol takip edilir:
     1. Objeler imleç ile üzerlerine tıklanarak seçilir (Şekil 2).

  
      Şekil 2:Seçilmiş objeler                                  Şekil 3:Çizgi kalınlıkları

      2. Çizgi kalınlıkları Ribbon’ lu kullanıcı ara yüzünde Home sekmesindeki Properties panelinde Lineweight bölümünde  aşağı tarafa listelenir (Şekil 3).
     3. Klasik arayüzünde Properties araç çubuğu (Şekil 4) üzerindeki Line Weight Control kısmından çizgi kalınlığı seçilir. 


                                     Şekil  4:Properties araç çubuğu ve çizgi kalınlıkları       

     4. Esc tuşuna basılarak sonuç görülür (Şekil 5).        

  
     Şekil 5:Kalınlaştırılmış çizgiler

 
   COLOR (Renk) 

    1.TANITIM
     Color, çizimlerde kullanılan objelerin çizgi rengini değiştirmek için kullanılan bir komuttur. Çizimleri renkli çizmek anlaşılmayı kolaylaştırır. Örneğin elektrik projelerinde kabloları ayrı renklerde çizmek proje uygulamasını kolaylaştıracaktır. İnşaat resimlerinde binanın ana kenarları siyah, ölçülendirmeler başka renklerde yapılabilir. Burada yapılan renk ayarı genel bir ayardır. Her renk için Color komutunu tekrar çalıştırmak gerekir. Çizilen tüm objeler aynı renkte çizilirler. 
     Color komutu aşağıdaki yoldan biriyle çalıştırılır:
     ♦ Klavyeden COLOR veya COL yazılır ve Enter  tuşuna basılır.
         Command:COL
     ♦ Format Menu  ► Color                           (Biçim Menüsü ►Renk)
     ♦ Properties Toolbar  Color Control     (Özellikler Araç Çubuğu ► Renk Kontrolü)
     
♦ Ribbon ► Home Tab ► Properties Panel ► Color
      
  (Komut Şeridi ► Home Sekmesi ►Properties Paneli ► Renk

     2. OBJELERİN RENGİNİ PRATİK OLARAK DEĞİŞTİRME
     A. “AUTOCAD CLASSIC” ARAYÜZÜNDE
     AutoCAD Classic arayüzü ekranında çizili bulunan 2D objelerin çizgi rengini pratik olarak değiştirmek için:
     1. Objeler imleç ile üzerine tıklanarak seçilir.
     2. Properties araç çubuğu (Şekil 6) üzerindeki Color Control kısmından renk seçilir.  Esc tuşuna basılarak objenin rengi değiştirilir ve işlem bitirilir.  

  
Şekil  6:Properties araç çubuğu ve renkler                           Şekil 7:Renk paleti              

    2.  Daha çok renk görmek için Properties araç çubuğu üzerindeki Color Control kısmından Select Color… yazısı üzerine tıklanır. Aynı isimli renk paleti ekrana gelir (Şekil 7). Renk seçilir ve OK düğmesine tıklanır. Objeleri seçimden çıkarmak için Esc tuşuna basılarak işlem bitirilir.  Şekil 8’ de uygulama görülmektedir.


                                                           Şekil 8:Renklendirilmiş objeler 

     B.DRAFTING & ANNOTATION ARAYÜZÜNDE
     1. Objeler imleç ile üzerine tıklanarak seçilir.
     2. Drafting & Annotation kullanıcı ara yüzündeki komut şeridinin  Home sekmesindeki Properties panelinde Color bölümünde  üzerine tıklandığında renkler aşağı tarafa listelenir (Şekil  9). Buran istenilen renk seçilir. Seçilen renk objeler üzerine atanır. Objelerin seçimden çıkması için klavyeden Esc tuşuna basılır. Daha çok renge ulaşmak için More Colors… yazısı üzerine tıklanır.


                                             Şekil 9:Renkler

     C.“PROPERTIES” PALETİYLE
     Gerek 2D ve gerekse 3D objeleri daha pratik olarak renklendirmek için:
     1.Obje seçilir. Seçili objenin üzerine sağ tuş yapılır. Karşımıza gelen komut listesinden Properties (Özellikler) komutu üzerine tıklanır. Ekrana Properties paleti yerleşir (Şekil 10).
     2. Paletin General (Genel) bölümündeki Color kısmından renk seçilir.
     3. Esc tuşuna basılarak işlem sonuçlandırılır.
     4. Paletleri ekrandan kaldırmak için Close (Kapat)   düğmesine tıkanır.

  
                                          Şekil 10:Özellikler paleti ve obje rengi ayarlama

 

SPONSORLAR