DAİRE(Circle)
    CIRCLE (Daire)
    
1.TANITIM
    Circle, daire çizmek için kullanılan bir komuttur. Mekanik parça çizimlerinde çok kullanılır. Daire çiziminde değişik yöntemler vardır. Merkez (Center) ve Yarıçap (Radius) yöntemi default yöntemdir.
    Circle komutuna aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır:
     Komuta klavyeden CIRCLE veya C yazılarak girilebilir.
        Command: CIRCLE
    ♦ Draw Toolbar ► Circle          (Çizim Araç Çubuğu  Daire)
    ♦ Draw Menu ► Circle ►Center, Radius
       (Çizim Menüsü  Daire Merkez, Yarıçap)

    ♦ Ribbon ►Home tab ►Draw Panel ►Circle 
      (Komut Şeridi ►Home Sekmesi ►Draw Paneli ► Daire)

    2.MERKEZ, YARIÇAP (Center, Radius) YÖNTEMİYLE DAİRE ÇİZİMİ 
    AutoCAD’ in otomatik olarak karşımıza getirdiği yöntemdir. Merkez, yarıçap yöntemiyle daire çizmek için işlem sırası:
    1. Circle komutu çalıştırılır.
        Command: CIRCLE 
    2. Dairenin merkez noktası için ekranda herhangi bir yere tıklanır (P1).
       Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:P1  (Merkez noktası)
       (Daire için merkez noktasını  belirleyin veya [3nokta/2nokta/Teğet teğet yarıçap])
    3. Dairenin yarıçap değeri girilir ve Enter
 tuşuna  basılarak daire çizdirilir
(Şekil 1).
        Specify radius of circle or [Diameter]:80       (Yarıçap değeri)
        (Dairenin yarıçap değerini belirtiniz veya [Çap])

       
      Şekil 1:Yarıçaplı daire              Şekil  2: Çaplı daire

    3.MERKEZ, ÇAP (Center, Diameter) YÖNTEMİYLE DAİRE ÇİZİMİ
    Program daire çiziminde default (varsayılan) olarak yarıçap değerini ister. Diameter (Çap) seçeneği köşeli parantez içindedir. Komut seçeneklerini kullanmak için, köşeli parantez içindeki seçeneklerin sadece büyük harfleri yazılıp Enter  tuşuna basılması yeterlidir. Klavyeden komut girişi yapılırken, CIRCLE kelimesinin yerine C harfini yazıp Enter tuşuna basılması  komutu çalıştırır.
    Çap seçeneğiyle daire çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Circle komutu çalıştırılır.
        Command: CIRCLE
    2. Dairenin merkez noktası için ekranda herhangi bir yere sol tuşla tıklanır (P1).
        Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:P1 
    3. Diameter
(Çap) seçeneği için klavyeden D yazılıp Enter tuşuna  basılır veya Diameter seçeneği üzerine tıklanır.  
        Specify radius of circle or [Diameter]:D    (Çap seçeneği)
    4. Çap değeri girilir ve Enter tuşuna basılarak daire çizdirilir
(Şekil 2).
        Specify diameter of circle:160   
        (Dairenin çap değerini belirtiniz)

    4.ÜÇ NOKTA (3P) YÖNTEMİYLE DAİRE ÇİZİMİ
    Bu yöntemle, koordinatları klavyeden verilen yada mouse ile işaretlenen üç noktadan geçen bir daire çizilir. Bu seçeneğin kullanılabilmesi için köşeli parantez içindeki 3P harflerinin klavyeden yazılıp Enter  tuşuna basılması yeterlidir.
    1. Circle komutu klavyeden CIRCLE veya C yazılarak çalıştırılır.
        Command: CIRCLE

    2. Köşeli parantez içindeki seçeneklerden 3P harfleri klavyeden yazılıp Enter tuşuna  basılır veya 3P seçeneği üzerine tıklanır.  
        Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:3P
        (Dairenin merkez noktasını belirleyin veya [3 nokta/2 nokta/Teğet, teğet, yarıçap])
    3. Daire üzerindeki birinci, ikinci ve üçüncü noktalar sırayla belirlenir
(Şekil 3).
        Specify first point on circle:P1  
        (Daire üzerinde birinci noktayı belirleyin)
        Specify second point on circle:P2  
        (Daire üzerinde ikinci noktayı belirleyin)
        Specify third point on circle:P3  
        (Daire üzerinde üçüncü  noktayı belirleyin)

  
   Şekil 3: 3 nokta daire       Şekil 4:2 nokta daire çizimi

    5.İKİ NOKTA (2P) YÖNTEMİYLE DAİRE ÇİZİMİ
    Bu yöntem ile  ekranda belirtilen iki nokta arası çap  kabul edilerek  daire çizilir. Seçenek girildikten sonra çapı meydana getiren 2 nokta belirlenir.
    1. Circle komutu çalıştırılır.
       Command: CIRCLE 
    2. Köşeli parantez içindeki seçeneklerden 2P harfleri klavyeden yazılıp Enter’ a basılır veya 2P seçeneği üzerine tıklanır. 
       Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:2P
       (Dairenin merkez noktasını belirleyin veya [3 nokta/2 nokta/Teğet, teğet, yarıçap])
    3. Daire üzerindeki birinci ve ikinci noktalar sırayla belirlenir ve daire çizilir
(Şekil 4).
       Specify first end point of circle’s diameter:P1 
       (Daire çapının birinci uç noktasını belirtin)
       Specify second end point of circle’s diameter:P2
       (Daire çapının ikinci uç noktasını belirtin)

    6.TEĞET, TEĞET, YARIÇAP (Ttr) YÖNTEMİYLE DAİRE ÇİZİMİ
    Önceden çizilmiş düz veya dairesel iki objeye, yarıçapı bilinen  teğet daire çizmek için kullanılır. Teğet dairenin değeceği yerler tahmin edilerek, teğet noktalarına yakın yerler seçilmelidir. Aksi halde dairesel objelerde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.
    İki objeye teğet daire çizmek için:
    1. Circle komutu çalıştırılır. 
        Command: C
    2. Objelere teğet daire çizmek için Ttr seçeneği kullanılır. Bunun için klavyeden T yazılıp  Enter  tuşuna basılır veya  Ttr seçeneğine tıklanır.
        Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius]:T   
        (Teğet, teğet, yarıçap  seçeneği seçilir)
    3. Teğet olacak birinci obje üzerine tıklanır. Seçilecek yer, tahmin edilerek teğet geçecek yere yakın olmalıdır.  
        Specify  point on object for first tangent  of circle:P1  
        (Teğet olacak dairenin 1. teğet noktasını  belirleyin)
    4. Teğet olacak ikinci obje üzerine tıklanır. Seçilecek yer tahmin edilerek teğet geçecek yere yakın olmalıdır. 
        Specify  point on object for second tangent  of circle:P2  
        (Teğet olacak dairenin 2. teğet noktasını  belirleyin)


                                             Şekil 5:Teğet daire çizimleri

    5. Teğet olacak dairenin yarıçap değeri girilir ve işlem tamamlanır.
       Specify radius of circle:10         (Dairenin yarıçap değerini belirtin)
       
Şekil 5’ de örnek çizimler görülmektedir. Sol taraftaki şekilde iki doğruya, diğer şekillerde iki daireye teğet daire çizimi görülmektedir.

    7.TEĞET, TEĞET, TEĞET (TTT) YÖNTEMİYLE DAİRE ÇİZİMİ 
    Önceden çizilmiş üç objeye  teğet daire çizmek için kullanılır. Bu objeler doğrusal olabileceği gibi her türlü eğrisel objeler de olabilir (Şekil 6).
    Üç objeye teğet daire çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Yönteme sadece Draw  menüsünden ve komut şeridindeki Draw panelinden girilir:
       ♦ Draw Menu ► Circle ► Tan, Tan, Tan  
         (Çizim Menüsü
 Daire  Teğet, Teğet, Teğet)


                            Şekil 6:Üç objeye teğet daire çizimleri

     2. Teğet olacak objeler sırayla seçilirler ve işlem tamamlanır. 
         Specify first point on circle:- tan to  (P1)                (1. teğet noktasını  belirleyin)
         Specify second point on circle:- tan to  (P2)          (2. teğet noktasını  belirleyin)
         Specify third point on circle:- tan to  (P3)              (3. teğet noktasını  belirleyin)

     8.DİNAMİK GİRİŞ (Dynamic Input) YÖNTEMİYLE DAİRE ÇİZİMİ
     1. YARIÇAPI 30 mm OLAN DAİRENİN ÇİZİMİ:
     Yarıçapa göre daire çizmek için işlem sırası:
     1. Ekranın alt kısmındaki durum çubuğu üzerindeki Dynamic Input (DYN)  düğmesine tıklanarak kapalıysa açık duruma getirilir.
     2. Circle (Daire) komutu  aktif yapılır.
     3. Specify center point for circle or …
(Daire için merkez noktasını belirleyin) mesajı imlece yapışık vaziyette hareket eder (Şekil 7).
     4. Merkez noktasını almak için Mouse ile ekranda istenilen yere tıklanır veya mutlak koordinat için X, Y koordinat değerleri girilir. Birinci kutu X koordinat değerini, ikinci kutu Y koordinat değerini verir. Tab tuşuna basılarak kutular arasında geçiş yapılır. İşlemi iptal etmek için Esc tuşuna basılır.


                           Şekil 7:Dimaik mesaj                                             Şekil 8:Ölçü girişi

     5. Merkez noktasını aldıktan sonra  Specify radius of circle or (Dairenin yarıçapını belirleyin) mesajı görüntülenir. Ölçü giriş penceresine 30 değeri girilir (Şekil 8).
     6. Enter  tuşuna basılarak yarıçapa göre daire çizilmiş olur  (Şekil 9).

      
   Şekil 9:Dairenin çizimi           Şekil 10:Seçenekler                         Şekil 11:Daire

    2. ÇAPI 60 mm OLAN DAİRENİN ÇİZİMİ:
    Çapa göre daire çizmek için işlem sırası:
    1. 1. başlıkdaki çizimde 1. ve 2. maddelerinde belirtilen işlemler aynen yapılır.
    2. Specify center point for circle or …
(Daire için merkez noktasını belirleyin) mesajındayken aşağı yön tuşuna  basılır. Seçenekler aşağı doğru listelenir. Aşağı yön tuşuna tekrar  basıldığında Diameter (Çap) seçeneği seçilir  (Şekil 10).
    3. Ölçü giriş kutusuna 60 değeri girilir ve Enter tuşuna basılarak daire çizilmiş olur  (Şekil 11).
    Hemen şunu hatırlatalım, merkez noktası’ nı almadan aşağı yön tuşuna basılırsa 3P, 2P, Ttr (tan tan radius) seçenekleri listelenir.

    9. ÖRNEK ÇİZİM
    Şekil 12’ de gösterilen eksenleri arası 100 mm, çapları 90 mm ve 70 mm olan iki daireye yarıçapı 50 mm olan bir daireyi teğet çizelim.
    1. Line komutuyla yatay ve düşey eksenler çizilir.
    2. Circle komutuyla çapları 90 mm ve 70 mm olan daireler çizilir.
    3. Teğet daireyi çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
        Circle komutu aktif yapılır.
          Command: CIRCLE 
        
 Klavyeden T harfine basılarak teğet seçeneği seçilir.
           Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius]:T  
         İlk olarak çapı 90 mm olan dairenin üzerinde teğet geçecek yere yakın bir yer tıklanır.
           Specify  point on object for first tangent  of circle:P1  
         İkinci olarak çapı 70 mm olan dairenin üzerinde teğet geçecek yere tıklanır.
           Specify  point on object for second tangent  of circle:P2  
         Teğet olacak dairenin yarıçap değeri girilir ve Enter  tuşuna basılarak işlem tamamlanır
(Şekil 13).
           Specify radius of circle:50    (Dairenin yarıçap değerini belirtin)

  
                       Şekil 12:Daireler                         Şekil  13:Teğet daire çizimi

 

SPONSORLAR