NOKTA (Point)
     POINT (Nokta)
     1.TANITIM
      Point komutu, ekranda nokta oluşturmak için kullanılır. Ayrıca Divide ve Measure komutlarıyla objeler bölündüğünde bölüntü yerlerine de noktalar yerleştirilir.
     Program içindeki ayara göre komuttan çıkmadan art arda çok sayıda nokta oluşturulur. Noktaları tek tek oluşturmak için Draw Menu
 Point  Single Point (Çizim Menüsü Nokta  Tek Nokta) komutu kullanılır.
     Başka objeler çizilirken, noktaları yakalamak için obje yakalama) modlarından  Node kullanılır.
     Point komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Komuta klavyeden POINT veya PO yazılarak girilebilir.
         Command:POINT

     ♦ Draw Toolbar ► Point   (Çizim Araç Çubuğu Nokta)
     ♦ Draw Menu
Point Single Point  (Çizim Menüsü  Nokta Tek Nokta)
     
 Ribbon 
Home Tab►Draw Panel Point  
        
(Komut Şeridi 
 Home Sekmesi►Draw Paneli Nokta)

      2. NOKTA ÇİZİMİ
     
Nokta çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
      1. Nokta komutu çalıştırılır.
         Draw Toolbar
 Point  (Çizim Araç Çubuğu  Nokta)
      2. Nokta komutuna girildikten sonra ekranda belirtilen yerlere tıklanarak nokta çizdirilir veya koordinat değerleri girilir.
         Specify a point:P1   (Bir nokta belirleyin)
      3. Esc tuşuna basılarak komuttan çıkılır. Enter
 tuşuna basılırsa komut tekrar aktif olur.

     3. NOKTA STİLİ AYARLAMA (Point Style) 
     2 boyutlu çizim elemanları üzerine nokta yerleştirildiği zaman noktalar görünmeyebilir. Bunun sebebi nokta ile 2D çizimin aynı kalınlıkta olmalarıdır. Çizim elemanı olarak nokta çizdirildiği zaman, noktayı temsil edecek işaretler yerleştirilebilir. Divide , Measure gibi komutlarda, bölüntü yerlerine seçilmiş nokta şekilleri yerleştirilebilir.
    Nokta stili yerleştirmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1.  Point Style komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
         ♦ Format Menu ► Point  Style (Biçim  Menüsü
 Nokta Stili)
         ♦ Klavye Girişi
► Command:PTYPE 

 
              Şekil 1: Nokta stilleri  

     2.  Point Style komutu çalıştırılır ve aynı isimde diyalog kutusu görüntülenir (Şekil  1).
         ♦ Point Style diyalog kutusundaki şekillerden istenilen nokta stili seçilir
         ♦ Point Size kısmına, nokta büyüklüğü değeri girilir. Noktanın büyüklük değeri resmin ve kağıdın büyüklüğüne göre  denenerek  bulunabilir.
         ♦ Seçme ve ayar işlemi bittikten sonra  “OK” düğmesine  tıklanılır.
         ♦ Eğer yapılan işlemden vazgeçilirse “Cancel” düğmesine  tıklanılır. Şekil 2’ de nokta stilleri örnekleri görülmektedir.


                                         Şekil 2: Nokta stili örnekleri

   Not: Line komutunda anlatıldığı gibi, Point komutu aktif yapıldıktan sonra noktanın yerleri koordinatlarla alınabilir. Karayolları ve harita çizimlerinde gerekebilir.

 

SPONSORLAR