/
/
/
ÇİZİM DÜZLEMİ OLUŞTURMA (Plane)-1
ÇİZİM DÜZLEMİ OLUŞTURMA (Plane)-1
    DÜZLEM (Plane)-1

    1.TANITIM
    Mevcut parçaların düz yüzeyleri seçilerek doğrudan çizim düzlemi olarak kullanılabilir ve yeni unsurlar ilave edilebilir. Eğer parça üzerinde düz yüzey yoksa veya açılı unsur ilave edilecekse o zaman yeni çizim düzlemlerine ihtiyaç vardır. Bu durumlarda Düzlem komutuyla yeni çizim düzlemleri oluşturulur.
    Oluşturulan yeni düzlemler üzerinde 2 ve 3 boyut çizimler yapılabilir, kesit düzlemleri alınabilir, tarafsız düzlem oluşturulabilir. SolidWorks kullanıcılarının düzlem oluşturmayı çok iyi bilmesi zorunludur. Aksi halde karışık çizimleri yapamaz ve çizimde ilerleyemez.
    Düzlem komutuna aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır:
    ♦ Referans Geometri
(Reference Geometry) araç çubuğu (Şekil 1) üzerindeki Düzlem (Plane)    düğmesi üzerine tıklanır.
    
 Ekle ►Referans Geometri  Düzlem (Insert  Reference Geometry  Plane) yolu kullanılır (Şekil 2).

 
      Şekil 1:R.G. Araç çubuğu          Şekil 2: Ekle “Insert” menüsü ve “Düzlem” komutu

    2.BİR DOĞRU VE BİR NOKTADAN GEÇEN DÜZLEM OLUŞTURMA
    Doğru, parçanın bir kenarı olabileceği gibi parça üzerine çizilmiş doğruda olabilir. Nokta olarak objenin bir köşesi alınabilir.
    Bir doğru ve bir noktadan geçen düzlem oluşturmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Düzlem
(Plane)komutu çalıştırılır. Düzlem isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 3)

 
 Şekil 3:”Düzlem (Plane)” özellik yöneticisi               Şekil 4:Yeni çizim düzlemi

    2. Özellik yöneticisindeki İlk Referans (First Reference) bölümündeki boşluğa tıklanır ve obje üzerinden bir kenar seçilir.
    3. İkinci Referans
(Second Reference) bölümündeki boşluğa tıklanır ve obje üzerinden bir köşe seçilerek yeni çizim düzlemi oluşturulur (Şekil 4).  
    4. Düzlem üzerinde bir ok meydana gelir. Okun yönü ilave edilecek unsurun yükseklik yönünü belirtir. Düzlem özellik yöneticisinin Seçenekler (Options) bölümündeki Normali Ters Çevir (Flip Normal) onay kutusu işaretlenirse okun yönü değişir ve unsur işlemleri yön değiştirir. Şekil 5’ de yeni oluşturulan çizim düzlemi üzerinde yapılan ilave unsurlar görülmektedir.


                Şekil 5:Oluşturulan çizim düzlemi üzerinde yapılan unsur işlemleri

    3.ÜÇ NOKTADAN GEÇEN DÜZLEM OLUŞTURMA
    Bir parça üzerindeki üç noktadan veya parça üzerine çizilmiş üç noktadan geçen düzlem oluşturmak için aşağıdaki işlem yapılır:    
    1. Düzlem (Plane)  komutu çalıştırılır. Düzlem isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 3)
    2. Özellik yöneticisindeki İlk Referans bölümündeki boşluğa tıklanır ve parça üzerinden bir köşe veya çizilmiş bir nokta seçilir (A).
    3. İkinci Referans boşluğuna tıklanır ve parça üzerinden ikinci bir köşe seçilir (B).
    4. Üçüncü Referans bölümündeki boşluğa tıklanır ve parça üzerinden üçüncü bir köşe noktası seçilir (C).
    5. Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak düzlem oluşturma işlemi gerçekleştirilir (Şekil 6). Program, oluşturulan düzlemlere otomatik olarak sıra numarası verir ve ismi Unsur Tasarım Ağacı’ nda görüntülenir (Şekil 7).

    
 Şekil 6:Üç noktadan geçen düzlem    Şekil 7:Unsur Tasarım Ağacı   

    Not: Seçilen iki doğru veya iki kenar arasına da düzlem yerleştirilebilir. Bunun için özellik yöneticisindeki İlk Referans, İkinci Referans bölümlerindeki boşluklara tıklandıktan sonra obje üzerinden iki kenar veya iki doğru seçilir (Şekil 8)

    
  Şekil 8:İki kenardan geçen düzlem             Şekil 9:”Düzlem” özellik yöneticisi

    4.YÜZEYE veya DÜZLEME PARALEL ÇİZİM DÜZLEMİ OLUŞTURMA
    Yüzeye veya düzleme paralel çizim düzlemi oluşturmak için:
    1. Düzlem  komut düğmesi üzerine tıklanarak çalıştırılır. Düzlem (Plane) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 9).
    2. Özellik yöneticisindeki İlk Referans bölümündeki boşluğa tıklanır ve çizim düzlemi veya parça üzerinden düz bir yüzey seçilir. Burada parçanın yüzeyi seçilmiştir. Bir ön izleme görüntülenir (Şekil 10).

 
        Şekil 10:Ön izleme görüntüsü                  Şekil 11:Yön değiştirme

    3. Öteleme Uzaklığı  kısmına ölçü yazılır. Oluşturulacak Düzlem Sayısı   kısmına düzlem sayısı girilir. Ters Çevirme Öteleme onay kutusu işaretlenirse düzlem oluşturma yönü diğer tarafa geçer (Şekil 11).
    4. Tamam (OK)    düğmesine tıklanarak paralel yeni çizim düzlemi veya düzlemleri oluşturulur (Şekil  12). Aynı yol takip edilerek mevcut bir çizim düzlemine de paralel çizim düzlemleri oluşturulabilir (Şekil 13). Oluşturulan bu çoklu düzlemler ileride anlatacağımız Loft komutunda kullanılacaktır.

  
    Şekil 12:Paralel çizim düzlemleri               Şekil 13:Paralel düzlemler

     

SPONSORLAR