KABUK (Şhell)
   KABUK (Shell)

    1.TANITIM
    Kabuk; parçanın yüzeylerine verilen ölçü kadar içeri doğru veya dışarı doğru duvar kalınlığı vererek parçanın içini boşaltmak için kullanılan bir komuttur. İstenildiğinde seçilen yüzeyler açık kalır ve boşluk görünür. Herhangi bir yüzey seçilmezse kapalı boşluk meydana gelir. Biçimi karışık olan parçaların içini boşaltmada büyük kolaylık sağlar. Örnek olarak meşrubat şişelerini gösterebiliriz.
   Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
   ♦ Ekle ►Unsurlar
Kabuk Oluşturma (Insert  Features  Shell) yolu kullanılır.
  
 Unsurlar araç çubuğu üzerindeki Kabuk (Shell)  komut düğmesine tıklanır (Şekil 1).


            Şekil 1:”Unsurlar” araç çubuğu ve “Kabuk” komut düğmesi

    2.YÜZEYLERE DUVAR KALINLIĞI VERME
    Objelerin içini boşaltıp yüzeylere duvar kalınlığı vermek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:    
    1. Kabuk (Shell) komutu çalıştırılır.
    2. İç Boşaltma 1 (Shell1) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 2). Çizim alanında  bir önizleme  görüntülenir (Şekil 3).

  
        Şekil 2:”İç Boşaltma 1”  özellik yöneticisi                        Şekil 3:Ön izleme

    3. İç Boşaltma 1 isimli özellik yöneticisindeki Parametreler (Parameters) bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
        Kalınlık (Thickness)   kısmına kabuk kalınlık değeri girilir.
        Açık kalacak yüzey için önce özellik yöneticisindeki  Kaldırılacak Yüzler (Faces to Remove)   boşluğuna tıklanır  ve hemen ardından parça üzerinden yüzey seçilir. Biz burada en üst yüzeyi seçtik.
     4. Tamam (OK) düğmesine tıklanarak parçanın içi boşaltılır (Şekil 4).
     5. Şekil 5’ de duvar kalınlığı kesit alınmış durumda görülmektedir. Şekil 6’ da duvar kalınlığıyla ilgili başka bir örnek görülmektedir.

  
       Şekil 4:İç boşaltma          Şekil 5:Kesit görünüş          Şekil 6:Duvar kalınlığı                                           

    6. Duvar kalınlığı normalde içe tarafa doğru verilir. Dış tarafa doğru duvar kalınlığı vermek için özellik yöneticisi üzerindeki Dışa Doğru İç Boşaltma (Shell outward) onay kutusu işaretlenir. Önizlemeyi göster (Show preview) onay kutusu işaretlenirse önizleme gösterilir.

    3.YÜZEYLERE AYRI AYRI DUVAR KALINLIĞI VERME
    Her yüzey için ayrı duvar kalınlığı vermek için aşağıdaki işlemler yapılır:
    1. Kabuk (Shell) komutu çalıştırılır. İç Boşaltma adında özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 7).


                    Şekil 7:”İç Boşaltma” özellik yöneticisi

    2. Önce Parametreler (Parameters) bölümündeki boşluğa tıklanır ve hiçbir işlem yapmadan açık kalacak yüzey seçilir. Burada objenin üst yüzeyi seçilmiştir.
    3. Özellik yöneticisi üzerindeki Çoklu Kalınlık Ayarları (Multi-thickness Settings) bölümündeki boşluğun   içine  tıklanır.
    4. Bir yüzey seçilir ve Çoklu kalınlıklar (Multi-thickness) kısmına kalınlık değeri girilir. Tekrar yüzey seçilir ve seçilen yüzey için tekrar kalınlık değeri girilir. Diğer yüzeyler içinde aynı yol takip edilir.
    5. Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak işlem gerçekleştirilir (Şekil 8). Şekil 9’ da başka bir örnek görülmektedir.
    6. Seçilmeyen yüzeylerin duvar kalınlığı Parametreler bölümündeki kalınlık değeriyle aynı olur.

    
                 Şekil 8:Çoklu kalınlık                         Şekil 9:Örnek uygulama

    

SPONSORLAR