/
/
/
YÜZEYLERE EĞİM VERME (Draft)
YÜZEYLERE EĞİM VERME (Draft)
    EĞİM (Draft)

    1.TANITIM
    Draft, katı model parça üzerindeki mevcut yüzeylere verilen açıda eğim vermek için kullanılan bir komuttur. Yüzeye boydan boya eğim verilebildiği gibi ayrım çizgisi kullanılarak belli bir kısmada eğim verilebilir.
    Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
    ♦ Unsurlar (Features) araç çubuğu üzerindeki Draft
(Eğim)  düğmesine tıklanır (Şekil 1).
   
 Ekle ►Unsurlar  Draft  (Insert  Features  Draft) yolu kullanılarak girilir.


            Şekil 1:”Unsurlar Araç Çubuğu” ve “Draft” komut düğmesi

    2.TARAFSIZ (Nötr) DÜZLEME GÖRE YÜZEYLERE EĞİM VERME
    Tarafsız düzleme göre eğim vermek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır: 
    1. Draft (Eğim) komutu çalıştırılır.
    2. Draft isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 2). Manüel (Manual - El İle) sekmesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:


                                        Şekil 2: ”Draft” özellik yöneticisi

        Draft Tipi bölümünden Nötr Düzlem - Tarafsız Düzlem (Neutral Plane) seçeneği seçilir.
        Draft Açısı (Draft Angle)  bölümüne eğim açı değeri girilir. Eğim açısı normalde dışarıdan içeri tarafa alınır.
        Nötr Düzlem (Naturel Plane) kısmındaki boşluğa tıklandıktan sonra parça üzerinde  tarafsız düzlem için yüzey seçilir. Eğimin yönünü gösteren bir ok görüntülenir. Okun yönü uygun değilse Yönü Ters Çevir (Reverse)   düğmesine tıklanarak değiştirilir.
        Draft Olacak Yüzler (Faces to Draft) kısmındaki boşluğa tıklanır ve hemen ardından eğim verilecek yüzey seçilir.
        Bu işlemlerden sonra bir Önizleme (Preview) meydana gelir (Şekil 3).
        Önizleme (Preview) uygun bulunduğunda Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak eğim verme işlemi gerçekleştirilir (Şekil 4).

 
                 Şekil 3: Ön izleme (Preview)                             Şekil 4:Eğimli yüzey   

    3.Yüz Yayma (Face Propagation) kısmında seçenekler vardır. Bumlar:
        Hiçbiri (None) seçeneği ile yukarıda anlattığımız gibi sadece seçilen yüzeylere eğim verilir.
       ♦ Tüm Yüzler (All Faces) seçilirse tarafsız düzleme komşu tüm yüzeyler otomatik seçilir  ve aynı yönde eğim verilir (Şekil 5).


                                  Şekil 5:Tüm yüzeylere aynı anda eğim verme

       ♦ Teğet Boyunca (Along Tangent) seçeneği seçilirse, seçilen yüzeye teğet yüzeylerin tamamı seçilir ve hepsine aynı anda eğim verilir (Şekil 6).


                                         Şekil 6:Teğet yüzeylere eğim verme işlemi

        İç Yüzler (Inner Faces) seçeneği seçilirse, nötr düzleme komşu tüm iç yüzeylere eğim verir (Şekil 7)Deliklerin içindeki eğimi görmek için görüntü stillerinden Arka Kenarları Göster  düğmesine tıklanır (Şekil 8). Bu seçeneğin şöyle bir sakıncası olabilir. Bir yüzey doğru tarafa konikleşirken diğer bazı yüzeyler istenildiği gibi olmayabilir. Bu durumda yüzeylere tek tek eğim vermelidir.


                             Şekil 7:İç yüzeylere eğim (koniklik) verme işlemi

        Dış Yüzler (Outer Faces) seçeneği seçilirse, Nötr (Tarafsız) düzleme komşu tüm dış yüzeylere bir defada eğim verilir (Şekil 9)

  
          Şekil 8:Görüntü stilleri                          Şekil 9:Dış yüzeylere eğim verme

    3.AYRIM ÇİZGİSİNE GÖRE YÜZEYLERE EĞİM VERME
    Ayrım çizgisine göre yüzeylere eğim verme dövme kalıpları ve enjeksiyon kalıpları dizaynında kullanılır. Üretilen eşyanın kalıptan kolay çıkması için eğime ihtiyaç vardır.
    Ayrım çizgisine göre eğim vermek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Ayrım çizgisi Ayrım Çizgisi (Split Line) komutunda anlatıldığı gibi oluşturulur (Şekil  10).
    2. Draft (Eğim)  komutu çalıştırılır.
    3. Draft isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 11). Özellik yöneticisinin Manüel- El İle (Manual) sekmesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:

 
          Şekil 10: Ayrım çizgisi                                  Şekil  11:Draft özellik yöneticisi

       ♦ Draft Tipi bölümünden Ayrım hattı (Parting Line) seçeneği seçilir.
       ♦ Draft Açısı (Draft Angle)  bölümüne eğim açı değeri girilir.
       ♦ Çekme Yönü (Direction of Pull) bölümündeki  boşluğa tıklanır ve eğim yönünü belirlemek için en üst yüzeye tıklanır. Eğim yönünü gösteren bir ok meydana gelir (Şekil 12). Yönü Ters Çevir (Reverce)
 düğmesine tıklanarak eğim yönü değiştirilebilir.
       ♦ Ayrım Hatları (Parting Lines) bölümündeki boşluğa tıklanır ve parça üzerindeki ayrım çizgisine tıklanır. Bir ön izleme meydana gelir (Şekil  12). Diğer Yüz (Outer Face) düğmesine tıklanılırsa ayrım çizgisinin diğer tarafındaki yüzeye eğim verilir.
        Tamam (OK) düğmesine tıklanarak eğim verme işlemi gerçekleştirilir (Şekil 13).

        
  Şekil 12:Eğim yönü oku ve önizleme     Şekil 13:Eğim verme İşleminin sonucu           

    4. Yüz Yayma (Face Propagation) kısmında seçenekler vardır. Bumlar:
       ♦ Hiçbiri (None) seçeneği seçilirse yüzeylere ayrı ayrı eğim verilir.
       ♦ Teğet Boyunca (Along Tangent) seçeneği seçilirse, seçilen yüzeye teğet yüzeylerin tamamı seçilir ve hepsine aynı anda eğim verilir.

 

SPONSORLAR