/
/
/
."AYAKLI LAVABO" ÇİZİMİ
."AYAKLI LAVABO" ÇİZİMİ
    "AYAKLI LAVABO" ÇİZİMİ
     1.KESİTLERİN ÇİZİMİ
     Ayaklı Lavabo çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Lavabonun üstten görünümündeki kesitleri sırayla oluşturulur. Top ekranında Circle
(Daire) komutuyla yaklaşık yarıçapı 30 cm olan bir daire çizelim (Şekil 1).

  
      Şekil 1:Yay ve doğru                 Şekil 2:Bölümler                       Şekil 3:Noktalar

     2. Dairenin daha düzgün görünmesi için ekranın sağ tarafına yerleşen bölümlerden Interpolation (Ara Değer) bölümünden Adaptive (Uyma) onay kutusu işaretlenir (Şekil 2).
     3. Daireyi seçelim ve ekranın sağ tarafındaki Circle yazısı üzerine sağ tıklayalım. Editable Spline komutunu seçerek daireyi düzenlenebilir eğriye dönüştürelim.
     4. Daireyi seçelim ve Modify  düğmesine tıklayalım. ekranın sağ tarafına yerleşen Editable Spline komutunun Vertex  alt objesini seçelim. Daire üzerinde noktalar görünecektir
(Şekil 3).
     5. Move komutu   aktif yapılır. Dairenin en üstündeki noktayı seçelim. Y eksenine bastırılarak bir miktar iç tarafa çekilir (Şekil 4).

   
       Şekil 4:Taşıma işlemi           Şekil 5:Diyalog kutusu              Şekil 6:Kopyalama

     6. Dairenin bir kopyasını almak için önce daire seçilir ve Edit (Düzenleme) menüsünden Clone (Kopyala) komutuna tıklanır. Clone Options (Kopyalama Seçenekleri) diyalog kutusu ekrana yerleşir (Şekil 5). Object (Obje) bölümünden Copy (Kopyala) seçeneği seçilir ve OK (Tamam) düğmesine tıklanır. Kopyalar birbiri üzerindedir.
     7. Kopyalanmış daire Scale  
(Ölçek)   komutuyla kenarlardan yaklaşık 5 cm kadar iç tarafa küçültülür (Şekil 6).  
     8. İkinci dairenin kopyası Clone komutuyla alınır. Kopyalar üst üsttedir.  Move komutu aktif yapılır. Orthographic ekranında Z eksenine bastırarak yaklaşık 4 cm aşağı çekilir (Şekil 7).

 
                 Şekil 7:Kopyalanan daire                     Şekil 8:Kopyalanan daire 

     9. En son kopyalanmış dairenin kopyası Clone komutuyla alınır. Scale  (Ölçek)   komutuyla kenarlardan yaklaşık 4 cm kadar iç tarafa doğru küçültülür (Şekil 8)
    10. En son kopyalanmış dairenin kopyası Clone komutuyla alınır. Scale  (Ölçek)  komutuyla kenarlardan yaklaşık 10 cm kadar iç tarafa doğru küçültülür. Move komutu aktif yapılır. Orthographic ekranında Z eksenine bastırılarak yaklaşık 8 cm aşağı taşınır (Şekil 9).

   
                        Şekil 9:Kopyalama                                              Şekil 10:Daire                                   

     11. Su tahliyesinin deliği için Top ekranında Circle (Daire) komutuyla yarıçapı  3 cm olan bir daire çizilir (Şekil 10). Move komutu aktif yapılır. Orthographic ekranında Z eksenine bastırılarak yaklaşık 10 cm aşağı taşınır (Şekil 11).

   
                Şekil 11:Dairenin yeri                          Şekil  12:Küçük daireler  


     12. En son çizdiğimiz dairenin bir kopyası alınır ve Z ekseni yönünde 10 cm aşağı taşınır. Böylece lavabonun iç kesitlerinin çizimi bitirilir (Şekil 12).

     
             Şekil 13:Dış kesit kopyası                    Şekil 14:Ayak için kesit

     13. Şimdide lavabonun hem ayağı, hem dışı için kesitleri oluşturalım. En büyük kesit çizgisi kopyalanır ve 10 cm aşağı taşınır (Şekil 13)
     14. En son kopyalanan kesit çizgisi bir miktar küçültülür. Orthographic ekranında Move komutuyla Z ekseni yönünde yaklaşık 15 cm aşağı taşınır (Şekil 14). Son kesit çizgisi tekrar kopyalanır ve Z ekseni yönünde yaklaşık  30 cm aşağı taşınır (Şekil 15).

     
        Şekil 15:Ayak kesiti                     Şekil 16:Kesit sıra numarası                      

     2.KESİTLER ARASINI YÜZEYLE DOLDURMA
     Kesitler arasını doldurmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
     1. En alttaki kesit seçilir ve Modify  düğmesine tıklanır. Ekranın sağ tarafına yerleşen Editable Spline komutunun Geometry (Geometri) bölümündeki Attach (Bağla) komut düğmesine tıklanır.
Şekil 16’  da belirtildiği gibi kesitlere sırayla tıklanır. Bu sıra çok önemlidir. Yüzey oluşturma bu sıraya göre yapılacaktır.
    2. Modify † Modifier List † CrossSection  komutuna  tıklanır. Ekranın sağ tarafına Parameters bölümü yerleşir
(Şekil 17).  Spline Options (Eğri Seçenekleri) bölümünden Smooth seçilerek kesitler arası bağlantı çizgileri eğri şeklinde birleşir (Şekil 18).

   
   Şekil  17:Parametreler                  Şekil 18:Kesitler arası  çizgiler                        

     3. Kesitler arasını bağlayan bazı çizgiler düzgün görünmeyebilir. Örnek olarak suyun aktığı deliği gösterebiliriz. Orada  alt ve üst daireyi birleştiren 4 adet bağlantı çizgisi vardır (Şekil 19). Bunları düzeltmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
  
         Şekil 19:Bağlantı çizgileri                 Şekil 20:Düzgün  çizgiler

         ♦ Çizgisel lavabo seçilir. Üzerine sağ  tıklanır. Convert To ►Convert To Editable Spline komutuyla düzenlenebilir eğriye dönüştürülür.
         ♦ Ekranın sağ tarafına yerleşen Selection
(Seçim) bölümünden Segment (Doğru parçası) seçilir. Düzeltilmek istenilen doğru üzerine tıklanır. Sağ tuş yapılır. Dörtlü menüden Line (Çizgi) seçilir ve eğri çizgi düz hale gelir. Aynı işlem diğer doğrular için de yapılır. Sonuç Şekil 20’ de görüldüğü gibi olur.
         ♦  Aynı işlemi şek en üstündeki eğrilere de uyguladık ve keskin köşe elde ettik  
(Şekil 21).

     
        Şekil 21:Düz çizgiler             Şekil 22:Parametreler                               

     4. Kesitler arasını yüzeyle doldurmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
         ♦ Çizgisel lavabo seçilir Modify  düğmesine tıklanır.
         ♦ Modify►Modifier List ►Surface  komutuna  tıklanır. Obje yüzeyle kaplanır.
         ♦ Ekranın sağ tarafına Parameters bölümü yerleşir
(Şekil 22).
             > Kaplanmış objenin dış yüzeyi karanlıksa Flip Normals onay kutusu işaretlenir.
             > Yüzeylerin düzgünlüğünü artırmak için Steps kısmına yüksek değer girilir.
         ♦ Render yapılarak sonuç görülür
(Şekil 23).


                          Şekil 23:Ayaklı Lavabo

 

SPONSORLAR