/
/
/
"ÇATI" ÇİZİMİ
"ÇATI" ÇİZİMİ
   "ÇATI" ÇİZİMİ
    
1.“EDITABLE  POLY”  İLE  ÇATININ  OLUŞTURULMASI
    Bir binanın çatısını Editable  Poly kullanarak çizmek için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Box komutuyla
Şekil 1’ daki parametrelerde bir kutu çizilir (Şekil 2).

 
       Şekil 1:Parametreler                                        Şekil 2: Kutu

    2. Kutu seçilir. Üzerine sağ tıklanır. Convert To ►Convert To Editable Poly  komutuyla düzenlenebilir poligona dönüştürülür.  Editable Poly  komutunun Vertex (Köşe) seçeneği üzerine tıklanır ve kutunun köşelerine noktalar yerleşir.
    3. Front ekranına geçilir. Sol üst taraftaki köşe noktaları pencere yöntemiyle seçilir. Move komutuyla sağ tarafa doğru 200 cm ölçüsünde taşınır
(Şekil 3).  Aynı yöntemle sağ üst taraf da sola doğru aynı miktarda taşınır (Şekil 4).

  
             Şekil 3:Sol tarafın sağa taşınması                  Şekil 4:Sağ tarafın sola taşınması 

    4. Ön ve arka kısımların taşınması için Left ekranına geçilir. Sol üst taraftaki arkada kalan köşe noktalarının da seçilmesi için pencere yöntemiyle noktalar seçilir ve Move komutuyla sağ tarafa doğru 350 cm taşınır. Aynı yöntemle sağ üst taraftaki  noktalar da sol tarafa 350 cm taşınır (Şekil 5). Perspective ekranında çatının son durumu görülmektedir (Şekil 6).

 
                  Şekil 5:Taşıma işlemleri                               Şekil 6:Çatının son durumu.

    5. Varsa aynı yöntemle çatının diğer kısımları oluşturulur. Box komutuyla Şekil 7’ deki parametrelerde bir kutu daha çizilir (Şekil 8). Kutu Editable Poly objesine dönüştürülür. Yukarıda anlatıldığı gibi ilgili köşeler verilen ölçülerde Move  komutuyla taşınarak şekillendirilir (Şekil 9).

    
  Şekil 7:Parametreler                        Şekil 8:Kutu                           Şekil 9:Şekillendirme

    6. Şekillendirilmiş parçanın bir simetriği Mirror  komutuyla alınır. Top, Left, Front ekranlarında  parçalar taşınarak yerlerine yerleştirilirler. Compound ObjectsBoolean Union işlemiyle çatının parçaları birleştirilerek bir bütün haline getirilir (Şekil 10).
    7. Sizde bu metotları kullanarak değişik çatılar oluşturabilirsiniz. Çatı taşınarak binanın üstüne yerleştirilir.


                          Şekil 10: “Edit Poly” ile oluşturulmuş  çatı

    2.ÇATININ KAPLANMASI
    Editable Poly yöntemiyle çizdiğimiz çatının yüzeylerini  Şekil  11’ deki gibi bir çatı malzemesiyle kaplamak için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Çatı seçilir ve Modify düğmesine tıklanır. Ekranın sağ tarafına Editable Poly menüsü yerleşir.  Selection bölümünden Polygon alt objesiyle bir yüzey seçilir.
    2. Materil Editor çalıştırılır ve boş bir slot seçilir. Malzemeye ulaşmak için Dffuse’ ın sağındaki kare düğmeye  tıklanır. Material/Map Browser ►MapsStandard ►Bitmap üzerine çift tıklanarak malzemeye ulaşılır ve slota atanır
(Şekil 12).
    3.  düğmesine tıklanarak slottaki malzeme seçilmiş yüzeye atanır. Su yolunun doğru ayarlanması için her yüzey için ayrı slot kullanılmalıdır. Aksi halde bir yüzeyin su yolunun açısı değiştirildiğinde diğerleri de değişir.
    4. Kaplamanın sıklığını ve açısını ayarlamak için Coordinates  bölümündeki Tiling kısmına U ve V değerleri verilerek yapılır
(Şekil 13). Biz burada 4 değerini verdik. Su yolları doğru görünmüyorsa Angle (Açı) kısmındaki W değeri verilirse kaplamanın açısı değiştirilir. 

  
  Şekil 11:Kaplama      Şekil 12:Malzeme slotu        Şekil  13:Koordinatlar bölümü

    5. Kaplama düzgün görünmüyorsa Modify Modifier List ►UVW Map değiştiricisi kullanılır. Mapping bölümündeki seçeneklerden Box seçilir (Şekil 14). Şekil 15’ de çatının kaplanmış durumu görülmektedir.

  
      Şekil 14:Seçenekler                                Şekil 15:Kaplanmış çatı

 

SPONSORLAR